Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

Головний редактор: Наталія Борисівна Зелінська, Заслужений лікар України, доктор медичних наук, завідувач відділу дитячої ендокринології Українського науково-практичного Центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, президент Асоціації дитячих ендокринологів України.


Шановні читачі!
«Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – це провідний український спеціалізований науково-практичний журнал, що виходить у світ із 2002 року під егідою Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Журнал належить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів та індексується у низці міжнародних наукометричних баз.
У виданні публікуються оригінальні статті, огляди, лекції, зарубіжні та національні стандарти (консенсуси, клінічні настанови) із діагностики та лікування ендокринних захворювань, випадки з практики, актуальна інформація з міжнародних і вітчизняних наукових форумів.
Статті, надіслані до редакції журналу підлягають рецензуванню.
Запрошуємо до науково-інформаційної співпраці усіх фахівців зі сфери ендокринології та ендокринної хірургії, що сприятиме піднесенню загального фахового рівня і впровадженню у практику найновіших здобутків медичної науки.

-

Статус видання: науковий медичний журнал.
Індекс УДК: 616.43/.45:616.379-008.64:617.5-08.
Рік заснування: 2002.
Державна реєстрація:
свідоцтво КВ № 6494 від 05.09.2002 р.
e-ISSN 2519-2582.
Print ISSN 1818-1384.
DOI: 10.24026/1818-1384.

Рекомендація журналу як фахового медичного наукового видання:
- постанова Президії ВАК України від 16.12.2009 № 1-05/6;
- наказ МОН України від 29.09.2014 № 1081 (журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).
Мова видання: українська, російська, англійська.
Періодичність виходу: 4 рази на рік.


Зображення домашньої сторінки журналу

Розповсюдження: безкоштовна адресна розсилка лікарям-ендокринологам, ендокринним хірургам (direct mail), науково-дослідним установам, вищим медичним навчальним закладам III-IV рівнів акредитації та закладам післядипломної освіти (профільні кафедри).
Засновник:
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.