Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал є науковим рецензованим українським (з міжнародною участю) виданням, спрямованим на просування передових медичних знань в галузі ендокринології та вдосконалення допомоги пацієнтам з ендокринними захворюваннями або їх профілактики.
Публікації можуть носити характер оригінальних наукових досліджень, як практичного та і фундаментального напрямку, огляду сучасної літератури, лекції, обміну кращим клінічним досвідом з демонстрацією клінічних спостережень, дискусії, у тому числі у форматі «Лист до редакції», дайджесту медичної інформації за окремими напрямками, інформації щодо медичних форумів.

Статті публікуються українською чи англійською мовами. У разі публікації статті англійською, вона повинна мати розширену анотацію українською.

Процес рецензування

Всі рукописи, надіслані авторами для публікації у розділи “Оригінальні дослідження”, “Огляди” та “Клінічна практика”, проходять обов'язкову процедуру незалежного рецензування двома експертами, незалежними від редакції;
• Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Редактор
журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або допущення рукопису до рецензування;
• В процесі рецензування оцінюються наступні аспекти дослідження:
- оригінальність роботи, важливість отриманих результатів, коректність
- методології, коректність формулювання отриманих результатів,
- об'єктивність дискусійної частини, повнота та доречність списку
- використаних джерел;
• Редакція журналу на власний розсуд узгоджує позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів. Остаточне рішення про
публікацію статей приймає Вчена рада Українського науково-
практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України на основі всебічного вивчення готових до друку версій рукописів;
• Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування: автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують;
• Стандартний термін виконання рецензії — 3 тижні з моменту згоди
рецензента; потенційні рецензенти можуть відмовлятися від виконання рецензій, якщо вони мають упередженість щодо предмету дослідження або з інших причин;
• Редакція обирає рецензентів для рукописів із числа авторів та читачів журналу, учасників конференцій, співорганізатором (інформаційним спонсором) яких є журнал, інших учених, компетентних у проблематиці видання;
• Одним з двох рецензентів рукопису може бути член редколегії видання, компетентний у проблематиці дослідження;
• Даючи згоду на виконання рецензії, рецензенти повинні підтвердити відсутність конфлікту інтересів щодо тематики рукопису;
• Рецензенти працюють добровільно та безоплатно; всі рецензії
отримують внутрішню оцінку редакції; для авторів найбільш корисних рецензій редакція може застосовувати нематеріальні засоби заохочення;
• Рукописи, відправлені авторам на доопрацювання, після повторного подання у редакцію, проходять процедуру повторного рецензування. Рецензентами під час повторного рецензування можуть бути вчені, які рецензували початкову версію рукопису;
• Рецензування відбувається у формі закритого анкетного опитування рецензентів на сайті журналу. Експерт, який погодився дати рецензію на рукопис, заповнює коротку анкету, в якій кожний з аспектів якості дослідження оцінюється ним за 5-бальною шкалою. Крім цього, експерт може дати текстовий коментар до рукопису та/або зробити для редакції версію рукопису з запропонованими правками;
• Копії рецензій (анкет, заповнених рецензентами) надсилаються авторам електронною поштою з сайту журналу. Імена рецензентів при цьому не розкриваються;
• Редакція може (але не зобов'язана) повідомляти рецензентам своє
остаточне рішення щодо публікації рецензованих ними рукописів.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Засади редакційної етики

Видання "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" - це рецензований журнал, який дотримується професійних стандартів, визначених International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) та Committee on Publication Ethics (COPE). Засади нашої редакційної етики базуються на рекомендаціях COPE для редакторів журналів. Відповідні вимоги до редакторів, рецензентів та авторів викладені нижче.

 

Обов'язки редакторів

 

Редакційні рішення

Редактори несуть відповідальність за відбір матеріалів до публікації за результатами подвійного сліпого рецензування. У своїх діях редактор керується політикою редакційної колегії журналу та прийнятими нормами щодо професійної етики, авторського права та боротьби з плагіатом. Під час прийняття рішення редактор може консультуватися з іншими редакторами або з рецензентами. Проте, ні головний редактор, ні відповідальні редактори або інші співробітники редакції не можуть жодним чином тиснути на рецензентів, які здійснюють оцінку рукописів.

 

Неупередженість

Редактор та рецензенти оцінюють рукописи за їх науковою значимістю, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічних особливостей, громадянства та політичних поглядів авторів.

 

Конфіденційність

Головний редактор, відповідальні редактори, а також інші співробітники редакції не можуть надавати конфіденційну інформацію щодо надісланих рукописів нікому, крім авторів, рецензентів (в т.ч. потенційних), інших експертів редакції та видавця.

 

Розголошення інформації та конфлікт інтересів

Жодні матеріали з рукописів, надісланих до редакції, не можуть використовуватись редактором у його особистих дослідженнях без письмової згоди автора.

 

Обов'язки рецензентів

 

Внесок у редакційне рішення

Наукове рецензування допомагає редактору прийняти адекватне редакційне рішення, а також, у разі потреби, допомогти автору додатково покращити свою роботу. Рецензентам не відомі дані щодо авторства рецензованих ними робіт, оскільки вся інформація, яка може розкрити особи авторів, видаляється з документу перед його направленням на рецензування. Коментарі рецензентів конфіденційні, автори їх отримують анонімними, без даних щодо особи рецензента. Імена авторів суворо конфіденційні; їх особи відомі лише редактору.

 

Компетентність

Будь-який експерт, обраний редактором для рецензування рукопису, якщо він відчуває себе некомпетентним і нездатним якісно оцінити дослідження, повинен повідомити про це редактора і відмовитись від оцінювання роботи.

 

Конфіденційність

Жодні матеріали, надіслані для рецензування експерту, не повинні жодним чином поширюватись. Без погодження з редактором рецензент не може оприлюднювати або обговорювати з колегами матеріали, надіслані йому редакцією. Жодна інформація або ідеї, що стали відомі рецензенту до публікації матеріалу, не мають використовуватись ним для власної користі.

 

Стандарти об'єктивності

Рецензії мають бути об'єктивними. Упередженість рецензентів неприпустима. Всі свої висновки рецензенти мають супроводжувати адекватною аргументацією.

 

Цитування джерел

Рецензенти мають виявляти відсутні цитування. Будь-які твердження, спостереження, висновки та аргументи, які були опубліковані раніше, мають супроводжуватись відповідними посиланнями на джерела. Крім того, рецензент має звернути увагу редактора, якщо він помітив схожість рукопису, який проходить оцінювання, з іншою вже опублікованою роботою.

 

Розголошення інформації та конфлікт інтересів

Жодна інформація або ідеї, що стали відомі рецензенту до публікації матеріалу, не мають використовуватись ним для власної користі. Експерти не можуть погоджуватись рецензувати роботи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів, тобто конкурентні, партнерські або інші відносини з авторами, науковими установами або комерційними компаніями, яких стосується дослідження.

 

Обов'язки авторів

 

Стандарти оприлюднення інформації

Автори звітів про проведені оригінальні дослідження мають чітко вказувати у своїх роботах зміст проведених досліджень та об'єктивно визначати значимість отриманих результатів. Всі отримані дані мають коректно представлятися у рукописах. Мають повідомлятися всі деталі проведеного дослідження, щоб інші змогли відтворити це дослідження. Свідоме спотворення даних або інші види шахрайства порушують наукову етику і є неприйнятними.

 

Збереження первинних даних та доступ до них

Редакція може вимагати від авторів надання первинних даних, необхідних для повноцінного рецензування їх роботи. Автори мають бути готові за вимогою надати доступ до таких даних. Крім того, автори повинні зберігати такі дані протягом певного
часу після публікації.

 

Оригінальність та плагіат

Автори гарантують, що їх роботи є цілком оригінальними; всі використані праці та/або цитати супроводжуються належним чином оформленими посиланнями на першоджерела.

 

Цитування першоджерел

Робота автора завжди має демонструвати повагу до напрацювань колег. Автори мають цитувати публікації, які були важливими для проведеного ними дослідження.

 

Авторство роботи

Авторами мають вказуватися лише ті особи, які зробили суттєвий внесок у проектування, підготовку, проведення або інтерпретацію проведеного оригінального дослідження. Всі особи, які зробили суттєвий внесок у дослідження, мають вказуватись як співавтори. Всі інші особи, які брали участь у дослідженні, мають вказуватись у подяках авторів.

Історія журналу

Рік заснування: 2002.
Державна реєстрація: свідоцтво КВ № 24251-14091ПР від 02.12.2019 р.