Про журнал

1. Тематика, цілі і завдання

Журнал «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» – перше в Україні періодичне видання, присвячене проблемам діагностики та хірургічного лікування різних захворювань ендокринної системи. У цьому науково-практичному фаховому рецензованому спеціалізованому виданні з відкритим доступом розглядаються медико-технічні питання хірургічних підходів до лікування не тільки ендокринних захворювань, але й проблеми хірургічного лікування ускладнень цукрового діабету, зокрема синдрому діабетичної стопи та ін. Успіх лікування захворювань у цій галузі залежить від тісної взаємодії лікарів різних медичних спеціальностей – ендокринологів, хірургів, онкологів, радіологів, патоморфологів, анестезіологів-реаніматологів, генетиків – із застосуванням найсучасніших високотехнологічних методів діагностики, лікування та реабілітації.

Журнал надає авторам платформу для наукової дискусії та допомагає ділитися своїми знаннями, надає своєчасну та актуальну інформацію про останні дослідження в галузі клінічної ендокринології та ендокринної хірургії, що проводяться в Україні та за її межами. На сторінках видання публікуються як провідні представники медичної науки України та закордонних держав, так і початківці, що проводять свої перші наукові дослідження. Випуски журналу містять статті, в яких публікуються результати клінічних досліджень, повідомлення про клінічні випадки та практичні аспекти, актуальні матеріали та огляди міжнародних періодичних видань.

Діяльність журналу проводиться у відповідності до принципів безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я, яке практикується в розвинутих країнах світу і, зокрема, з 2019 року, в Україні. При цьому журнал гарантує ретельні критерії відбору статей, заснованих на принципах доказової медицини та міжнародних стандартів.

Основними цілями видання є:

 • професійне висвітлення та подання інформації про актуальну проблематику сучасних наукових досліджень і досягнення вчених;
 • сприяння підвищенню якості підготовки фахівців;
 • консолідація спільноти вчених на основі принципів науковості, професіоналізму, універсалізму;
 • формування і розвиток перспективних наукових напрямків.

Завдання журналу:

 • відображення результатів науково-дослідної та науково-практичної діяльності в галузі ендокринології та ендокринної хірургії;
 • формування відкритої наукової полеміки, що сприяє підвищенню якості наукових досліджень;
 • розширення сфери об’єктивного знання;
 • забезпечення гласності, відкритості та безкорисливості в відображенні наукової проблематики.

2. Засновник

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (www.endocenter.com.ua), Київ, Україна.

3. Видавець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІТ-А-ПОЛ» (www.vitapol.com.ua), Київ, Україна.

4. Періодичність виходу та мови публікації

Журнал «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» виходить 4 рази на рік (щоквартально). Статті публікуються англійською та українською мовами.

5. Поширення журналу

Журнал розміщується на офіційному вебсайті www.jcees.endocenter.kiev.ua, вебсайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання отримують передплатники. Паперова та електронна версії журналу надсилаються провідним спеціалістам у галузі ендокринології, науковим, освітнім, клінічним закладам системи охорони здоров’я України, науковим бібліотекам.

6. Політика відкритого доступу

Журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

7. Редакційна політика та етика

Редакційна політика журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» ґрунтується на традиційних принципах етики в науковій періодиці і проводиться з урахуванням етичних норм роботи редакторів і видавців, рекомендованих Комітетом з етики публікації (COPE, Committee on Publication Ethics), Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors) та Радою наукових редакторів України (Ukrainian Council of Science Editors). При видавничій діяльності редколегія журналу керується міжнародними правилами охорони авторського права, нормами чинного законодавства України, міжнародними видавничими стандартами. Рішення про публікацію приймає Головний редактор за згодою редакційної колегії на підставі проведення об’єктивного та незалежного рецензування. Редакція проводить політику попередження та регулювання редакційних конфліктів.

Головний редактор організовує роботу редакційної колегії, експертів-рецензентів і приймає остаточне рішення про оприлюднення авторського дослідження, яке затверджує Вчена рада Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України.

Прийняття рішення ґрунтується на дотриманні принципів відповідності статті науковим критеріям, актуальності досліджуваної теми і наявності свідчень, які становлять інтерес для читачів журналу та наукової громадськості, об’єктивності оцінки наданих робіт, незважаючи на расу, стать, громадянство, походження, релігійні чи політичні погляди авторів, конфіденційності розгляду рукописів. Дані, ідеї, інформація з рецензованих рукописів не можуть бути використані для особистої вигоди або передані третім особам.

Головний редактор зобов’язаний відмовити у публікації авторам, якщо у матеріалах виявлено факти чи інформацію, які порушують законодавство щодо дотримання авторських прав або є плагіатом. Запобігаючи несумлінним практикам наукових публікацій, Головний редактор має розглядати всі претензії щодо рецензованих рукописів, опублікованих статей і вживати заходів для відновлення несправедливо порушених прав авторів.

Автор або колектив авторів, надаючи рукопис у редакцію журналу, гарантують оригінальність і достовірність результатів наукового дослідження. Використані першоджерела мають бути зазначені та оформлені згідно з вимогами редакції.

Автори статей, подаючи рукопис в редакцію журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» погоджуються з авторськими правами на опубліковані матеріали, що викладені в розділі «Авторські права».

Плагіат у будь-якій формі, свідомо помилкові дані є неприйнятними, неетичними і неприпустимими.

До несумлінної практики наукових публікацій належить також надання автором ідентичних рукописів до різних видань.

Якщо над рукописом працював колектив авторів, то у списку зазначають усіх, хто зробив особистий внесок у концепцію, дизайн, виконання дослідження. Перед поданням роботи для опублікування співавтори мають затвердити її кінцевий варіант і дати згоду на оприлюднення. Особи, що відповідали за фінансування дослідження, підбір матеріалу тощо, не можуть бути включені в список авторів. Їм висловлюють подяку у частині «Подяки».

У разі виявлення автором помилок у статті на етапі підготовки до друку та після її оприлюднення  він зобов’язаний повідомити редакцію і сприяти якнайшвидшому їх виправленню або офіційній публікації спростування.

8. Політика щодо авторства

Авторство як поняття має важливе значення у світі наукової інформації як з точки зору академічної, так і соціально-фінансової, правової.

Редакція журналу дотримується критеріїв авторства, розроблених ICMJE. Автором вважається особа, яка зробила вагомий інтелектуальний внесок у підготовку статті за результатами дослідження, та усвідомлює відповідальність за наслідки її оприлюднення.

Автор несе цілковиту відповідальність за зміст, добір, викладення фактів у статті та належне використання (цитування) першоджерел.

Визначені такі чотири принципи авторства:

 • суттєва участь у розробці концепції, дизайну дослідження, отриманні, аналізі та інтерпретації даних;
 • складення проекту наукової роботи;
 • критична оцінка та затвердження версії статті до опублікування;
 • згода нести відповідальність за всі етапи дослідження та опубліковані результати.

Усі особи, які відповідають вищезазначеним критеріям, можуть вважатися авторами наукової публікації.

9. Критерії оцінки рукописів, рецензування, етичні засади рецензентів

Усі статті, надіслані в редакцію журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія»,  підлягають рецензуванню.

Процес оцінки відбувається з урахуванням таких критеріїв, як інноваційний характер запропонованої теми, значення для подальшого розвитку наукових досліджень, значущість отриманих результатів, методика і спосіб представлення даних, принципи та якість підбору літератури.

Попереднє оцінювання рукописів проводить редакція. Головний редактор журналу може на власний розсуд приймати рішення щодо відхилення рукопису на підставі попереднього оцінювання або спрямування рукопису до рецензування.

Редакція забезпечує режим подвійного сліпого рецензування (автори не знають рецензентів своїх статей, рецензентам не відомі автори рукописів, які вони рецензують). Для об’єктивної оцінки кожної статті залучаються не менше двох рецензентів. Позиції рецензентів щодо прийняття або відхилення рукописів редакція журналу узгоджує на власний розсуд.

Середня тривалість рецензування рукописів, що надійшли в редакцію, становить 30 календарних днів.

Редакторське рішення про прийняття до публікації авторської статті має узгоджуватися з результатами наукової експертизи.

Експерт-рецензент зобов’язаний надати сумлінний та неупереджений висновок щодо доцільності або відмови в публікації авторського твору.

При виконанні своїх обов’язків експерт-рецензент керується такими етичними засадами:

 • наданий для рецензування рукопис має статус конфіденційного документа і не передається третім особам без належних повноважень;
 • дані, які містяться в авторському рукописі, не можуть бути використані рецензентом для особистих або інших цілей;
 • об’єктивно оцінюючи авторське дослідження, експерт-рецензент не вдається до персональної критики автора.

Остаточне рішення про публікацію статей приймає Вчена рада Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. 

10. Політика при розгляді матеріалів, що потребують виправлення

У разі опублікування матеріалів, що містили помилки, які не були вчасно виявлені, журнал у найближчому номері публікує повідомлення про виправлення з детальною інформацією про зміни та цитування оригінальної публікації на сайті та у друкованій версії.

Новий варіант статті публікується з подробицями змін до початкової версії та датою, коли були внесені зміни.

Надалі цитуватися повинна остання версія статті.

11. Редакційна політика щодо плагіату та фальсифікації досліджень

Редакція журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» розглядає плагіат та фальсифікацію даних як неправомірну наукову поведінку і вживає заходи щодо їх недопущення.

Окрім експертів-рецензентів, статті, надіслані для опублікування, перевіряються на предмет плагіату та фальсифікації даних за допомогою антиплагіатних програм, зокрема антиплагіатної системи StrikePlagiarism.com. До розгляду та публікації приймаються рукописи, у яких коефіцієнти подібності (КП), за результатами перевірки, не повинні перевищувати 25% і 5% для КП1 та КП2 відповідно.

12. Конфлікт інтересів

Автори мають повідомити редакцію про будь-який потенційний конфлікт інтересів, на які могла б вплинути публікація результатів, котрі містяться в рукописі. Будь ласка, у будь-якому випадку зазначте, що немає жодного конфлікту інтересів, який міг би стати причиною упередженості дослідження; або повідомте про фінансовий чи інший потенційний конфлікт інтересів.

Просимо разом із рукописом статті подати заяву, розроблену на основі форми ICMJE (http://www.icmje.org/disclosure-of-interest), в якій зазначити усі організації, взаємовідносини, що могли б вплинути на зміст вашого рукопису.

13. Політика щодо спільного використання даних

Редакція журналу підтримує політику відкритості досліджень і закликає авторів поділитися своїми даними з метою їх перевірки та спільного використання.

Інформацію про доступність даних автори можуть викласти у заяві, вказавши при цьому загальнодоступне сховище.

Водночас автори мають право не передавати дані з огляду на етичні чи законодавчі норми або обмеження конфіденційності.

Якщо у прийнятих до друку рукописах використовуються спільні дані, автори зобов’язані зазначити посилання на сховище, де ці дані архівуються.

За дорученням Головного редактора експерти мають підтвердити якість використання спільних даних, їх повноту і передати висновок на розгляд редакційної колегії.

14. Редакційна політика щодо використання технологій штучного інтелекту
Технології штучного інтелекту набувають поширення у науково-дослідній сфері. Новий етап у розвитку цифровізації науки значно інтенсифікує обмін інформацією.
Моделі штучного інтелекту, що побудовані на нейронних мережах, зокрема ChatGPT, Large Language Models, Manubot, Elicit, Dall E, можуть опрацьовувати великі обсяги даних з Інтернету, надавати за запитом користувача автоматизовані узагальнення тематичної інформації і підвищувати у такий спосіб продуктивність праці дослідників.
Однак результати використання сучасних мовних моделей штучного інтелекту є неоднозначними і можуть призвести до виникнення етичних проблем. Технології штучного інтелекту апріорі не можуть мати функції творчого (критичного) осмислення інформації, не створюють продукти з науковою новизною, при доборі інформації не роблять посилання на першоджерела, що посилює ризики можливих порушень авторського права і норм академічної доброчесності.
У зв’язку з цим редакція журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» не вважає тексти, згенеровані інструментами штучного інтелекту, науковими рукописами, не приймає їх до розгляду та до опублікування.
Водночас мовні моделі штучного інтелекту можуть бути використані як інструментарій при написанні наукових статей, зокрема для пошуку інформації на різних мовах, перекладу, формування метаданих тощо, але аналіз, опрацювання, інтерпретація, перевірка на плагіат отриманих даних – це відповідальність користувача-дослідника.
Редакція журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» підтримує політику ICMJE, виписану в розділі "Defining the Role of Authors and Contributors" підрозділ "4. Artificial Intelligence (AI)-Assisted Technology" (https://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/defining-the-role-of-authors-and-contributors.html) та заяву COPE «Авторство та інструменти штучного інтелекту» від 13 лютого 2023 р., в якій йдеться, що на інструменти штучного інтелекту не може поширюватися авторське право, оскільки вони не є юридичними особами, не несуть відповідальності за подані до оприлюднення матеріали, а це суперечить принципам авторства. «Автори, – наголошується у заяві, – які використовують інструменти штучного інтелекту під час написання рукопису, створення зображень чи графічних елементів статті або під час збору й аналізу даних, повинні прозоро розкривати в матеріалах і методах (або подібному розділі) статті, який інструмент штучного інтелекту використовувався та в який спосіб. Автори несуть повну відповідальність за зміст своїх рукописів, навіть за ті частини, що були створені за допомогою інструментів штучного інтелекту, і, таким чином, за будь-які порушення етики публікації». https://publicationethics.org/cope-position-statements/ai-author

15. Захист учасників дослідження

Дослідження із залученням пацієнтів або тварин мають бути проведені відповідно до міжнародно визнаних правил і консенсусів.

Якщо в статті використовують фотографії пацієнтів, то їх подають з письмової згоди або в такому вигляді, щоб особу хворого неможливо було встановити.        

Всі дослідники повинні забезпечити, аби планування та звітність про дослідження на людях відповідали Гельсінкській декларації в редакції 2013 р. (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects). Всі автори мають отримати дозвіл на проведення дослідження від незалежного місцевого, регіонального або національного експертного органу (наприклад, комітету з етики, інституційної наглядової ради). Якщо існує сумнів в тому, що дослідження було проведено відповідно до Гельсінкської декларації, автори повинні пояснити обґрунтування свого підходу і продемонструвати, що місцевий, регіональний або національний контрольний орган явно схвалив сумнівні аспекти дослідження. Затвердження відповідального рецензуючого органу не перешкоджає редакторам скласти власну думку про те, чи було проведення дослідження доцільним.

Пацієнти мають право на недоторканність приватного життя, яка не повинна порушуватися без інформованої згоди. Ідентифікаційна інформація, включаючи імена, ініціали або номери лікарень, не повинна публікуватися в письмових описах, фотографіях, за винятком випадків, коли така інформація важлива для наукових цілей і пацієнт (або один з батьків, або опікун) дає письмову інформовану згоду на публікацію. Інформована згода для цієї мети вимагає, щоб ідентифікованому пацієнту було показано рукопис для публікації. Автори повинні повідомити цим пацієнтам, чи можуть будь-які матеріали, що потенційно ідентифікуються, бути доступні через Інтернет, а також у друкованому вигляді після публікації.

Несуттєві ідентифікаційні дані слід опускати. Інформована згода повинна бути отримана, якщо є будь-які сумніви в можливості збереження анонімності. Наприклад, маскування ділянки очей на фотографіях пацієнтів - недостатній захист анонімності. Якщо ідентифікуючі характеристики не ідентифікуються, автори повинні надати гарантії, а редактори повинні відзначити, що такі зміни не спотворюють науковий сенс.

Коли отримано інформовану згоду, це повинно бути зазначено в інформації, що публікується в статті.

Повідомляючи про експерименти на тваринах, автори повинні вказати, чи дотримувалися інституційні та національні стандарти з догляду та використання лабораторних тварин. Подальші рекомендації з етики досліджень на тваринах доступні в Консенсусних положеннях щодо ветеринарної етики та захисту тварин Міжнародної асоціації ветеринарних редакторів (http://www.veteditors.org/consensus-author-guidelines-on-animal-ethics-and-welfare-for-editors). Також всі експерименти на тваринах повинні відповідати рекомендаціям ARRIVE (https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines) і проводитися відповідно до основних принципів Директиви ЄС 2010/63/EU про захист тварин, що використовуються в наукових цілях (http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm).

16. Політика щодо авторських прав та ліцензійних умов

Авторські права на журнал «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» належать Українському науково-практичному центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин, засновнику видання.

Авторські права на опубліковані статті належать авторам.

Автори гарантують, що їхній рукопис наукового або іншого характеру є оригінальною роботою, не був раніше опублікований, авторські права на публікацію не передавалися іншим фізичним чи юридичним особам.

З моменту подачі статті для опублікування автори безоплатно надають Українському науково-практичному центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин невиключну ліцензію на її оприлюднення та використання:

 • на первинне опублікування статті в журналі «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» на умовах ліцензії Creative Commons CC BY-ND 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/);
 • на адаптацію статті згідно з редакційними вимогами;
 • на перевірку тексту рукопису на плагіат;
 • на використання метаданих статті шляхом оброблення і систематизації, доведення до загального відома;
 • на розміщення статті в мережі Інтернет на сайті журналу та на спеціалізованих сайтах медичної інформації;
 • на внесення до пошукових систем, реферативних баз даних;
 • на переклад статті іншими мовами;
 • на розповсюдження статті необмеженим накладом у будь-яких форматах на різних носіях інформації, у тому числі з комерційною метою;
 • на передачу, зберігання й опрацювання персональних даних без обмеження строку відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Одночасно з рукописом автори надсилають в редакцію підписаний бланк «Ліцензійних умов використання статті в журналі «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія».

Зазначені вище ліцензійні права на опубліковану статтю зберігаються за Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин на весь термін дії авторського права і мають силу на території усіх країн світу.

Особисті немайнові права залишаються за авторами наукової статті.

При використанні статті обов’язково вказується першоджерело та зазначається інформація про авторські права.

Редакція журналу відповідно до умов ліцензії CC BY-ND 4.0 проводить політику заохочення авторів та читачів у законний спосіб поширювати, копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому форматі за умови зазначення авторства, бібліографічного посилання на журнал та doi статті, але без скорочень та внесення змін.

За необхідності отримати дозвіл на використання статті на інших умовах слід звертатися до Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин (або видавця) за адресою cees@endocenter.com.ua.

Засновник, видавець журналу та автори статей не несуть відповідальності за можливі збитки або шкоду, пов’язані з використанням інформації, яка міститься в опублікованих матеріалах.

17. Вартість публікації

У журналі «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» публікація статей безоплатна. Водночас за додатковий редакційний сервіс (переклад українською чи англійською мовами, редагування тексту, розробка графічних задач, опрацювання повнокольорових ілюстрацій, тощо) автори сплачують кошти відповідно до встановленого тарифу.

18. Політика щодо реклами

У журналі «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» публікується реклама як у друкованій, так і в електронній версіях.

Редакційна політика щодо реклами базується на принципах, визначених національним законодавством України.

Усі повноваження щодо публікації чи відхилення реклами належать Головному редактору.

Рекламна діяльність не впливає на зміст журналу  та на прийняття редакційних рішень.

Рекламна інформація, що публікується в журналі, стосується лише медичної проблематики. Реклама алкогольних та тютюнових виробів не допускається.

За зміст рекламних матеріалів відповідає рекламодавець.

19. Джерела фінансування видання

Журнал «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» виходить за власні кошти видавця ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», а також за кошти, отримані від реклами, передплати та реалізації друкованого видання на спеціалізованих медичних форумах.

20. Архівування журналу

Журнал подано на резервне архівування в системах LOCKSS (https://www.lockss.org) та CLOCKSS (https://clockss.org)

Електронні версії журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» зберігаються у репозитарії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Паперові версії зберігаються у фондах наукових бібліотек України:

 • Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
 • Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова»
 • Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
 • Одеська національна наукова бібліотека
 • Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка
 • Державна науково-технічна бібліотека України
 • Національна наукова медична бібліотека України

21. Політика щодо репозитарію та самоархівування
Редакція журналу відповідно до «Ліцензійних умов використання статті в журналі «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» та ліцензії CC BY-ND 4.0 розміщує опубліковані статті на власному вебсайті http://jcees.endocenter.kiev.ua, інформаційному порталі http://vitapol.info/, в репозитаріях Національної медичної бібліотеки України https://library.gov.ua/ та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/.
Автори статей мають право самостійно архівувати опубліковані версії в інституційних репозитаріях наукових, дослідних та освітніх установ, у тематичних сховищах, сховищах інтернет-бібліотек та на персональному вебсайті за умови чіткого зазначення першоджерела і власника авторських прав.
Також автори можуть повторно використовувати свої статті як з некомерційною, так і з комерційною метою, але в опубліковану версію не дозволяється вносити зміни, робити правки чи доповнення.
Редакція журналу «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія» не несе відповідальності за можливі збитки, заподіяні внаслідок використання інформації в опублікованих статтях авторами чи третіми особами.
З метою ефективного обміну сучасною науковою інформацією (ідеї, гіпотези, проблемні дискусії) редакція журналу рекомендує авторам рукописів розміщувати їх в інституційних сховищах, на персональних сайтах, некомерційних серверах препринтів. Однак авторська версія статті не є офіційною науковою публікацією, тому що не пройшла рецензування, відповідного процесу редагування й не може бути включеною до списків першоджерел, на які роблять посилання.

22. Ресурси індексації (спеціалізовані наукометричні бази, реферативні бази, каталоги), до яких внесено журнал «Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія»

Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних системах та спеціалізованих каталогах Index Copernicus, CrossRef, WorldCat, Google Scholar, Open AIRE, BASE, Universal Impact Factor, General Impact Factor, ICMJE, ResearchBib, Citefactor, JOURNAL FACTOR, Directory of Open Access scholarly Resources, Directory of Research Journals Indexing, The Journals Impact Factor (JIF), Open Academic Journals Index (OAJI), Scientific Indexing Services (SIS), NLM Catalog, Research4Life, Jisc, KOAR, Wizdom.ai, ReadCube, Semantic Scholar, LibKey.

Журнал внесено до загальнодержавних баз даних «Україніка наукова», «Наукова періодика України» Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Матеріали публікуються в УРЖ «Джерело».