Анестезіологічний менеджмент тиреоїдектомій у пацієнтів з тиреотоксикозом: впровадження збалансованої (мультимодальної) аналгезії

Автор(и)

  • С. О. Тарасенко Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9970-4574

DOI:

https://doi.org/10.24026/1818-1384.2(54).2016.75931

Ключові слова:

анестезіологічний менеджмент, тиреотоксикоз, тиреоїдектомія, збалансована (мультимодальна) анестезія, споживання анальгетиків, післяопераційна нудота та блювання

Анотація

Мета роботи – впровадження збалансованої (мультимодальної) аналгезії (ЗММА) як комплексу анестезіологічного менеджменту пацієнтів, яким виконуються тиреоїдектомії в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру.

Матеріали та методи. Пацієнтів було розподілено на дві групи: 52 особи із синдромом тиреотоксикозу, котрим застосовувався комплекс ЗММА, були включені до групи збалансованої аналгезії (група ЗА). Групу контролю (група К) склали 71 хворий з тиреотоксикозом, яким виконувались тиреоїдектомії за традиційною в клініці методикою анестезіологічного забезпечення без використання всього комплексу ЗММА. Залежно від виду загальної анестезії – інгаляційна севофлураном (С) або TIVA пропофолом (П) – пацієнтів було розподілені на підгрупи: ЗА-С – 30 хворих, ЗА-П – 22, К-С – 39 і К-П – 32. У підгрупах ЗА-С і ЗА-П був застосований комплекс ЗММА, який включав введення дексаметазону, декскетопрофену та ББПШС 0,5% розчином бупівакаїну. Проводилась оцінка болю за ВАШ, споживання наркотичних і ненаркотичних анальгетиків, частота та вираженість ПОНБ протягом перших 24 год післяопераційного (п/о) періоду.

Результати та обговорення. Загальне споживання фентанілу за операцію було найнижчим у підгрупі ЗА-С – (303,4±14,4) мкг, найвищим – у підгрупі К-П – (443,7±19,0) мкг і достовірно (p <0,05) відрізнялось від трьох інших підгруп. ЗММА у вигляді ББПШС на тлі базової анестезії севофлураном знижує потребу в опіоїдах, зокрема інтраопераційному споживанні фентанілу. Завдяки високій ефективності білатеральної БПШС у підгрупах ЗА-С і ЗА-П не було доцільним застосування наркотичних анальгетиків в п/о періоді, на відміну від підгруп К-С і К-П, де вони були застосовані у 94,9% і 93,7% хворих відповідно. Споживання декскетопрофену було достовірно нижчим у підгрупах ЗА-С – (100,0±4,8) мг і ЗА-П (100,0±4,6) мг порівняно з підгрупами контролю, де воно складало (112,8±3,5) мг і (112,5±3,8) мг у підгрупах К-С і К-П відповідно. Завдяки тривалій анестезуючій та аналгетичній дії ББПШС не було потреби в комбінуванні декскетопрофену з інгібіторами ЦОГ-3 у підгрупах ЗА-С і ЗА-П. Біль за шкалою ВАШ у підгрупах ЗА-С та ЗА-П був слабким і достовірно (p <0,05) нижчим, ніж у підгрупах К-С та К-П. Застосування ЗММА на тлі базової анестезії севофлураном у підгрупі ЗА-С забезпечувало інтраопераційну опіоїдзберігаючу дію: достовірне (p <0,05) зниження інтраопераційного споживання фентанілу до (303,4±14,4) мкг за операцію, що менше на 19,5%, 20,5% та 31,6%, ніж у підгрупах К-С, ЗА-П і К-П відповідно. Комплекс ЗММА дозволив достовірно (p <0,05) підвищити рівень пацієнтів без ПОНБ з 46,2% і 50,0% у підгрупах К-С і К-П відповідно до 73,3% та 77,3% у підгрупах ЗА-С і ЗА-П. Досягнуто достовірного зниження загальної суми балів за шкалою ПОНБ у підгрупі ЗА-П аж до 0,36±0,11, що на 60,6% та 55,2% менше, ніж у підгрупах К-С і К-П. Для підгрупи ЗА-С цей показник склав 0,43±0,11 і був на 53,1% та 46,7% достовірно (p <0,05) меншим, ніж у підгрупах К-С і К-П.

Висновки. Впровадження ЗММА в комплекс анестезіологічного менеджменту у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу, яким виконуються тиреоїдектомії, у вигляді ББПШС 0,5% розчином бупівакаїну з додаванням в/в дексаметазону 4–8 мг та в/в 50 мг декскетопрофену до початку загальної анестезії забезпечило високий рівень знеболення в п/о періоді як у підгрупі з базовою інгаляційною анестезією севофлураном, так і підгрупі з TIVA пропофолом. Також воно забезпечило опіоїдзберігаючу дію в п/о періоді за рахунок зникнення потреби в наркотичних анальгетиках, зниження рівня п/о болю, частоти і вираженості ПОНБ, рівня споживання НПВП.

Біографія автора

С. О. Тарасенко, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Тарасенко Сергій Олександрович, лікар-анестезіолог відділення анестезіології та інтенсивної терапії

Посилання

Королева О.В. Анестезиологическое обеспечение операций на щитовидной железе с использованием низкопоточной анестезии севораном // [Текст]: автореф. дисс. канд. мед. наук: 14.00.37/ Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию РФ. – Новосибирск, 2008. – 17 с.

Воскобойников В.В., Ванушко В.Э., Артемова A.M. Диагностика, тактика и хирургическое лечение больных с многоузловым эутиреоидным зобом // Проблемы эндокринологии. – 2001. – No 1. – С. 5–12.

Дедов И.И. Эндокринная хирургия // И.И. Дедов, Н.С. Кузнецов, Г.А. Мельниченко; ред. И.И. Дедов. – М.: Литтерра, 2011. – 352 с.

Bacuzzi A.; Dionigi G.; Del Bosco A. et al. Anaesthesia for thyroid surgery: perioperative management // International Journal of Surgery 6 (2008), S82–S85. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2008.12.013

Попова Ю.В., Романчишен А.Ф. Послеоперационные осложнения в хирургии щитовидной железы [Текст] // Материалы XV Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Рязань, 2005. – С. 265.

Денисов С.А., Заривчацкий В.Ф., Блинов С.А. Опасности и осложнения при операциях на щитовидной железе [Текст] // Материалы XVI Российского симпозиума по хирургической эндокринологии. – Саранск, 2007. – С.75.

Неймарк М.И. Анестезия и интенсивная терапия в эндокринной хирургии [Текст] / М.И. Неймарк, А.П. Калинин; ред. А.П. Калинин. – Барнаул, АкКем; 1995. – 174 с.

Овечкин A.M., Свиридов С.В. Послеоперационная боль и обезболивание: современное состояние проблемы // Регионарная анестезия и лечение острой боли. – 2006. – No 1(0). – С. 1–15.

Jellish W.S., Lien С. Sevoflurane versus propofol for anesthesia induction and mainenance in adult inpatient // Anesthesiology. 81(3A) – 1994, Sep. – P. 367. https://doi.org/10.1097/00000542-199409001-00367

Dolin S.J., Cashman J.N. Tolerability of acute postoperative pain management: nausea, vomiting, sedation, pruritis, and urinary retention // British Journal of Anaesthesia. – 2005. – Vol. 95. – P. 584–591. https://doi.org/10.1093/bja/aei227

Andrieu G., Amrouni H., Robin E. et al. The analgesic efficacy of bilateral superficial cervical plexus block administered before thyroid surgery under general anesthesia // British Journal of Anaesthesia. – 2007. – Vol. 6. – No 2. – P. 147–149. https://doi.org/10.1093/bja/aem230

Joo H.S., Perks W.J. Sevoflurane versus propofol for anesthetic induction: a meta-analysis // Anesthesia and Analgesia, 2000 Jul;91(1):213–9. https://doi.org/10.1097/00000539-200007000-00040

Ortiz A.C., Atallah A.N., Matos D., da Silva E.M. Intravenous versus inhalational anaesthesia for paediatric outpatient surgery // Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 7;2:CD009015. https://doi.org/10.1002/14651858.cd009015.pub2

Schifilliti D., Grasso G., Conti A., Fodale V. Anaesthetic-related neuroprotection: intravenous or inhalational agents? // CNS Drugs. 2010 Nov;24(11):893–907. https://doi.org/10.2165/11584760-000000000-00000

Sonner J.M., Hynson J.M., Clark O., Katz J.A. Nausea and vomiting following thyroid and parathyroid surgery // Journal of Clinical Anesthesia, 1997 Aug; 9(5):398–402. https://doi.org/10.1016/s0952-8180(97)00069-x

Vari A., Gazzanelli S.,Cavallaro G. et al. Post-Operative Nausea and Vomiting (PONV) after Thyroid Surgery: A Prospective, Randomized Study Comparing Totally Intravenous Versus Inhalational Anesthetics // The American Surgeon. – 2010. – Vol. 76. – No 3. – Р. 325–328.

Гавриленко Г.В., Струк Ю.В., Губкин И.М. Послеоперационная тошнота и рвота у больных с тиреотоксикозом // Вестник экспериментальной и клинической хирургии. – 2010. – Т. 3. – No 2 – С. 160–161.

Smith D. Comparison of ondansetron and ondansetron plus dexamethasone as antiemetic prophylaxis during cisplatin-containing chemotherapy // Lancet. – 1991. – Vol. 338. – P. 487–490. http://dx.doi.org/10.1016/0140-6736(91)90555-4

Tarantino I., Beutner U. , Kolb W. et al. Study protocol for a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of a single preoperative steroid dose to prevent nausea and vomiting after thyroidectomy: the tPONV study // BMC Anesthesiology 2013, 13:19. https://doi.org/10.1186/1471-2253-13-19

Habib A.S., White W.D., Eubanks S., Pappas T.N., Gan T.J. A randomized comparison of a multimodal management strategy versus combination antiemetics for the prevention of postoperative nausea and vomiting // Anesthesia and Analgesia. – 2004 Jul;99(1):77–81. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000120161.30788.04

Zou Z., Jiang Y., Xiao M., Zhou R. The impact of prophylactic dexamethasone on nausea and vomiting after thyroidectomy: a systematic review and meta-analysis // PLoS One. 2014 Oct 16;9(10):e109582. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109582

Гельфанд Б.Р., Кириенко П.А., Гриненко Т.Ф. и др. Анестезиология и интенсивная терапия: Справочник практикующего врача [Текст] / Под общ. ред. Б.Р. Гельфанда. – М.: Литтерра, 2005. – 554 с.

Воротынцев С.И., Голдовский Б.М., Поталов С.А., Сериков К.В. Мультимодальная комбинированная анестезия при операциях на поджелудочной железе // Анестезиология и реаниматология. – 2009. – No 2. – С. 43–46.

Iohom G., Walsh M., Higgins G., Shorten G. Effect of perioperative administration of dexketoprofen on opioid requirements and inflammatory response following elective hip arthroplasty // British Journal Anaesthesia. 2002 Apr;88(4):520–6.] https://doi.org/10.1093/bja/88.4.520

Schug S.A., Dodd Ph. Perioperative analgesia // Australian Prescriber. – 2004. – Vol. 27. – No 6. – Р. 152–154. https://doi.org/10.18773/austprescr.2004.122

Осипова Н.А., Береснев В.А., Петрова В.В. Мультимодальная системная фармакотерапия послеоперационного болевого синдрома. Consilium-medicum. – Т. 3. – No 9. – 2001, old.consiliummedicum.com

Kehlet H., Dahl J.B. The value of «multimodal» or «balanced analgesia» in postoperative pain treatment // Anesthesia and Analgesia. – 1993. – 77. – 1048–56. https://doi.org/10.1213/00000539-199311000-00030

Asokumar Buvanendran and Jeffrey S. Kroin. Multimodal analgesia for controlling acute postoperative pain // Current Opinion in Anaesthesiology 2009, 22:588–593. https://doi.org/10.1097/aco.0b013e328330373a

Кобеляцкий Ю.Ю. Гипералгезия, вызванная введением опиатов: клиническое значение и пути устранения // Здоров’я України. Темат. номер: Хірургія. Ортопедія. Травматологія [Текст]: мед. газета. – К.: Здоров’я України. – 2012 – No 1. – С. 3–4.

Herrero J., Alfonso Romero-Sandoval E., Gaitan G., Mazario J. Antinociception and the New COX Inhibitors: Research Approaches and Clinical Perspectives // CNS Drug Reviews. – Vol. 9. – No 3. – Р. 227–252. https://doi.org/10.1111/j.1527-3458.2003.tb00251.x

Roger D., Elizabeth J., Manuel R. Superficial and deep cervical plexus block: Technical considerations // Journal of the American Association of Nurse Anesthetists. – 1995. – Vol. 63. – No 3. – P. 235–243.

Karthikeyan V.S., Sistla S.C., Badhe A.S. et al. Randomized controlled trial on the efficacy of bilateral superficial cervical plexus block in thyroidectomy // Pain Pract. 2013 Sep;13(7):539–46. https://doi.org/10.1111/papr.12022

Yavuz Gürkan, Zafer Taş, Kamil Toker, Mine Solak. Ultrasound guided bilateral cervical plexus block reduces postoperative opioid consumption following thyroid surgery // Journal of Clinical Monitoring and Computing. – 2015. – Vol. 29. – No 5. – Р. 579–584. https://doi.org/10.1007/s10877-014-9635-x

Suniti Kale, Shipra Aggarwal, Vineet Shastri, Chintamani. Evaluation of the Analgesic Effect of Bilateral Superficial Cervical Plexus Block for Thyroid Surgery: A Comparison of Presurgical with Postsurgical Block // Indian Journal of Surgery. 2015 Dec;77(Suppl. 3):1196–200. https://doi.org/10.1007/s12262-015-1244-5

Shih M.L., Duh Q.Y., Hsieh C.B. et al. Bilateral superficial cervical plexus block combined with general anesthesia administered in thyroid operations // World Journal of Surgery. 2010 Oct;34(10):2338–43. https://doi.org/10.1007/s00268-010-0698-7

Cervical Plexus Block. www.NYSORA.com [Electronic resource] – Mode of access: http://www.nysora.com/techniques/nerve-stimulator-and-surface-based-ra-techniques/upper-extremitya/3345-cervical-plexus-block.html – Last access: 2016. – Title from the screen.

Adams L., Davies S. Anaesthesia for thyroid surgery. Anaesthesia Tutorial of the week 162 30th November 2009 (ATOTW 162) [Electronic resource] – Mode of access: WWW.URL://www.wfsahq.org/components/com_virtual_library/media/4c4439eeda55fcfe86ddc98ca3980f30-bccc9b5455cac1cc0084a01c54dec630-162-Anaesthesia-for-thyroid-surgery.pdf – Last access: 2016. – Title from the screen.

Осипенко Д.В., Марочков А.В. Общая комбинированная анестезия в сочетании с блокадой поверхностного шейного сплетения при операциях на сонных артериях // Общая реаниматология. – 2012. – Т. 8. – No 2. – C. 47–52. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2012-2-47

Козачок Н.Н., Селюк М.Н. Лидер ХХI века в лечении болевого синдрома // Укр. мед. часопис. – 2010. – Т. 5–6. – No 3(77). – С. 55–58.

Jasiecka A., Maślanka Т., Jaroszewski J. Pharmacological characteristics of metamizole // Polish Journal of Veterinary Sciences. – 2014. – Vol. 17. – No 1. – Р. 207–214. https://doi.org/10.2478/pjvs-2014-0030

Gómez-Hernández J., Orozco-Alatorre A.L., Domínguez-Contreras M. et al. Preoperative dexamethasone reduces postoperative pain, nausea and vomiting following mastectomy for breast cancer // BMC Cancer 2010; 10:692. https://doi.org/10.1186/1471-2407-10-692

Seung-Hyun Lee, Joo-Dong Kim, Sol-Ah Park, Chung-Sik Oh, Seong-Hyop Kim. Effects of μ-Opioid Receptor Gene Polymorphism on Postoperative Nausea and Vomiting in Patients Undergoing General Anesthesia with Remifentanil: Double Blinded Randomized Trial. // Korean Med Sci 2015; 30:651–657. https://doi.org/10.3346/jkms.2015.30.5.651

Grover S., Wilkinson D.J. Sevoflurane and analgesia // Br. J. Anaesth., 2007; 98 (5):691–692. https://doi.org/10.1093/bja/aem077

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-22

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження