Роль стимульованого тиреоглобуліну в прогнозуванні персистенції папілярного раку щитоподібної залози

Автор(и)

  • V. O. Palamarchuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • O. A. Tovkai Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-1329-279X
  • V. V. Kuts Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, Київ http://orcid.org/0000-0002-4434-7298
  • M. R. Bodnar Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, Львів http://orcid.org/0000-0003-4263-6755
  • P. O. Lishchinsky Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0003-3586-0468
  • O. V. Mazur Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-8540-9192
  • D. M. Kvitka Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-7606-8365
  • O. P. Nechay Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ http://orcid.org/0000-0002-5978-4458

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2020-2-17

Ключові слова:

диференційований папілярний рак щитоподібної залози, радіойодтерапія, тиреоглобулін, ROC-аналіз

Анотація

Мета роботи — вивчити частоту виявлення локорегіонарних метастазів після радіойодтерапії (РЙТ) за відсутності систематичної профілактичної дисекції шиї у пацієнтів з папілярним раком щитоподібної залози (ПРЩЗ) залежно від рівня стимульованого тиреоглобуліну (ТГ) і можливості застосування його для прогнозування персистенції захворювання. Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 738 пацієнтів (78,2 % жінок і 21,8 % чоловіків, середній вік — (49,1 ± 11,9)) року) з ПРЩЗ, які перенесли тиреоїдектомію з дисекцією шиї різного обсягу у лікувальних закладах України, а потім — РЙТ. Групи ризику сформовано згідно з рекомендаціями Американської тиреоїдної асоціації (2015). Дослідження стимульованого ТГ проведене в різних лабораторіях України і за різними методиками, але з порівнянними референсними діапазонами. Статис­тичні розрахунки виконано з використанням MSExcel, AtteStat та StatPlus 7 (Analyst Soft Inc.), ROC-аналізу, Z-тесту і точного тесту Фішера—Фрімана—Халтона. Довірчий інтервал для часток визначали за методом Уїлсона з використанням онлайн калькулятора «VassarStats». Результати та обговорення. Обстежено 738 пацієнтів, з яких 22,6, 47,3 і 30,1 % належали до груп низького, середнього і високого ризику відповідно. Після проведення РЙТ, однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) і ОФЕКТ/КТ частота виявлення метастазів становила загалом 19,1 % (2,6 % йод-негативні), в групах — 10,8, 16,3 та 29,7 % відповідно та залежала від рівня ТГ. У разі порога відсікання ТГ 0,5 нг/мл (без урахування групи ризику) забезпечується мінімальна вірогідність пропуску метастазів (4,96 %, 95 % довірчий інтервал — 2,42—9,89). У загальній вибірці виявлено 148 (20,1 %) пацієнтів з рівнем стимульованого ТГ< 0,5 нг/мл, з них у 7 (0,9 %) після проведення РЙТ установлено наявність метастазів. У групі з 590 (79,9 %) пацієнтів з ТГ≥ 0,5 нг/мл метастази виявлено у 134 (18,2 %). У групі низького ризику у 18 (10,8 %) хворих виявлено метастази, з них у 4 (2,3 %/22,2 %) — йод-негативні. У 12 пацієнтів у підгрупі з ТГ< 0,5 нг/мл зафіксовано наявність 4 (0,54 %/2,4 %) метастазів, у підгрупі з ТГ≥ 0,5 нг/мл — 14 (1,90 %/8,38 %). У групі із середнім ризиком у 57 (16,33 %) пацієнтів виявлено метастази. Всі вони належали до підгрупи з ТГ ≥ 0,5 нг/мл. Пацієнти з йод-позитивними метастазами мали вищі значення ТГ, ніж хворі з йод-негативними, але різниця не була статистично значущою. Найбільшу кількість виявлених метастазів зафіксовано в групі високого ризику — 66 (8,94 %/ 9,73 %). У всіх групах ризику при значеннях ТГ< 0,5 нг/мл частота виявлення метастазів була низькою та практично не залежала від ступеня ризику (р > 0,05). При значеннях ТГ ≥ 0,5 нг/мл відмінність у виявленні метастазів між підгрупами з виявленими та невиявленими метастазами була статистично значущою: p < 0,05 — у групі низького ризику та p < 0,001 — у групах середнього і високого ризику. Висновки. Після тиреоїдектомії без систематичної дисекції шиї частота виявлення метастазів при сцинтиграфії всього тіла 131I з/без ОФЕКТ/КТ була відносно високою в усіх групах стратифікаційного ризику (в групі низького ризику — 10,8 %, у групі середнього — 16,3 %, у групі високого — 29,7 %). Підвищений рівень стимульованого ТГ можна розглядати як предиктор метастазування, який можна використовувати для індивідуалізації тактики лікування пацієнтів з ПРЩЗ. У разі порога відсікання ТГ 0,5 нг/мл забезпечується найвища чутливість — 0,95 та прогностична цінність негативного результату (-PV = 0,953), специфічність і загальна діагностична ефективність становлять 0,236 та 37,26 % відповідно. Майже однакової чутливості та специфічності (0,794 і 0,784 відповідно) досягають при порозі відсікання ТГ = 7,5 нг/мл (діагностична ефективність — 78,59 %). Незалежно від групи стратифікаційного ризику у пацієнтів з рівнем стимульованого TГ < 0,5 нг/мл вірогідність хибнонегативного результату становить 4,96 %, частота виявлення метастазування є досить низькою (0,54, 0,0 і 0,41 %), а потреба в РЙТ сумнівна. У пацієнтів з низьким та проміжним ризиком післяопераційні значення ТГ від 1,0 до 10,0  нг/мл асоціюються зі сприятливим прогнозом, але повністю не виключають виявлення метастазів (вірогідність хибнонегативного результату становить 6,4—24,2 %). У разі ТГ≥ 10 нг/мл збільшується ймовірність персистенції (вірогідність хибнонегативного результату > 26,2 %), що потребує додаткової терапії. Найкраще співвідношення чутливості (Se =0,794) і специфічності (Sp = 0,826), що також може слугувати одним з можливих критеріїв вибору порогу відсікання, відповідає значенню ТГ = 8,5 нг/мл (індекс Юдена J = 0,620).

Біографії авторів

V. O. Palamarchuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., зав. відділу ендокринної хірургії Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

O. A. Tovkai, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович, к. мед. н., директор УНПЦЕХ, старший науковий співробітник відділу ендокринної хірургії УНПЦЕХ. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

V. V. Kuts, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України, Київ

Куц Володимир Васильович, ст. наук. співр. відділу інформаційно-комп’ютерних технологій. 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

M. R. Bodnar, Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр, Львів

Боднар Микола Романович, лікар вищої категорії з променевої терапії, завідувач відділення радіонуклідної діагностики та терапії 79031, м. Львів, вул. Гашека 2а

P. O. Lishchinsky, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Ліщинський Павло Олександрович, молодший науковий співробітник відділу «Патологія» Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, лікар-хірург хірургічного відділення

O. V. Mazur, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Мазур Олег Васильович, лікар-хірург, мол. наук. співр. відділу «Ендокринна хірургія». 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

D. M. Kvitka, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Квітка Дмитро Миколайович, лікар-хірург. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

O. P. Nechay, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Нечай Олександр Павлович, к. мед. н., завідувач відділу патології. 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Mazzaferri EL, Jhiang SM. Long-term impact of initial surgical and medical therapy on papillary and follicular thyroid cancer. The American Journal of Medicine. 1994;97(5):418-28. PMID:7977430. https://doi.org/10.1016/0002-9343(94)90321-2.

Samaan NA, Schultz PN, Hickey RC, et al. The results of various modalities of treatment of well differentiated thyroid carcinomas: a retrospective review of 1599 patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 1992;75(3):714-20. https://doi.org/10.1210/jcem.75.3.1517360.

Sawka AM, Brierley JD, Tsang RW, et al. An updated systematic review and commentary examining the effectiveness of radioactive iodine remnant ablation in well-differentiated thyroid cancer. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 2008;37(2):457-80. https://doi.org/10.1016/j.ecl.2008.02.007.

Lamartina L, Durante C, Filetti S, Cooper DS. Low risk differentiated thyroid cancer and radioiodine remnant ablation: a systematic review of the literature. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100(5):1748-61. https://doi.org/10.1210/ jc.2014-3882.

Sawka AM, Thephamongkhol K, Brouwers M, Thabane L, Browman G, Gerstein HC. Clinical review 170: asystematic review and metaanalysis of the effectiveness ofradioactive iodine remnant ablation for well-differentiated thyroid cancer. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2004;89(8):3668-76. https://doi.org/10.1210/jc.2003-031167.

Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al. American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016;26(1):1-133. https://doi.org/10.1089/thy.2015.0020.

Avram AM. Radioiodine scintigraphy with SPECT/CT: an important diagnostic tool for thyroid cancer staging and risk stratification. The Journal of Nuclear Medicine. 2012;53(5):754-64. https://doi.org/10.2967/jnumed.111.104133.

Hertz B, Schuller KE. Saul Hertz (1905–1950): A pioneer in the use of radioactive iodine. Endocrine Practice. 2010;16(4):713-5. DOI: 10.4158/EP10065.CO. PMID:20350908.

Jonklaas J, Sarlis NJ, Litofsky D, et al. Outcomes of patients with differentiated thyroid carcinoma following initial therapy. Thyroid. 2006;16:1229-42.

Leenhardt L, Erdogan MF, Hegedus L, et al. European Thyroid Association guidelines for cervical ultrasound scan and ultrasound-guided techniques in the postoperative management of patients with thyroid cancer. European Thyroid Journal. 2013;2:147-59. https://doi.org/10.1159/000354537.

Verburg FA, Mader U, Giovanella L, Luster M, Reiners C. Low or undetectable basal thyroglobulin levels obviate the need for neck ultrasound in differentiated thyroid cancer patients after total thyroidectomy and 131I ablation. Thyroid. 2018;28(6):722-8. https://doi.org/10.1089/thy.2017.0352.

Yang SP, Bach AM, Tuttle RM, Fish SA. Serial neck ultrasound is more likely to identify false-positive abnormalities than clinically significant disease in low-risk papillary thyroid cancer patients. Endocrine Practice. 2015;21(12):1372-9. https://doi.org/10.4158/EP15851.OR.

Giovanella L, Feldt-Rasmussen U, Verburg FA, Grebe SK, Plebani M, Clark PM. Thyroglobulin measurement by highly sensitive as says: focus on laboratory challenges. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2015;53(9):1301-13. https://doi.org/10.1515/cclm-2014-0813.

Schlumberger M, Hitzel A, Toubert ME, et al. Comparison of seven serum thyroglobulin assays in the follow-up of papillary and follicular thyroid cancer patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2007;92(7):2487-95. https://doi.org/10.1210/jc.2006-0723.

Spencer C, Fatemi S, Singer P, Nicoloff J, Lopresti J. Serum basal thyroglobulin measured by a second-generation assay correlates with the recombinant human thyrotropin stimulated thyroglobulin response in patients treated for differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2010;20(6):587-95. https://doi.org/10.1089/thy.2009.0338.

Lee SW. SPECT/CT in the treatment of differentiated thyroid cancer. Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2017;51(4):297-303. doi: 10.1007/s13139-017-0473-x.

Avram AM, Esfandiari NH, Wong KK. Preablation 131-I scans with SPECT/CT contribute to thyroid cancer risk stratification and 131-I therapy planning. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015;100(5):1895-902. https://doi.org/10.1210/jc.2014-4043.

Avram AM. Radioiodine scintigraphy with SPECT/CT: an important diagnostic tool for thyroid cancer staging and risk stratification. The Journal of Nuclear Medicine. 2012;53(5):754-64. https://doi.org/10.2967/jnumed.111.104133.

Ahn BC. Personalized medicine based on theranostic radioiodine molecular imaging for differentiated thyroid cancer. BioMed Research International. 2016;2016:1680464. https://doi.org/10.1155/2016/ 1680464.

Tuttle RM, Ahuja S, Avram AM, et al. Controversies, Consensus, and Collaboration in the Use of 131I Therapy in Differentiated Thyroid Cancer: A Joint Statement from the American Thyroid Association, the European Association of Nuclear Medicine, the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, and the European Thyroid Association. Thyroid. 2019;29(4):461-70. https://doi.org/10.1089/thy.2018.0597.

Kenneth B, Patrick K. Data Analysis Using Microsoft Excel. Williams Publishing House, 2005. 560 p.

Gaydyshev IP. Quality assessment of binary classifiers. Bulletin of Omsk University. 2016;1:14-7 (in Russian).

Fletcher R, Fletcher S, Wagner E. Clinical epidemiology: Fundamentals of evidence-based medicine. Media Sphere, 1998. 352 p.

Grigoriev SG, Lobzin SE, Skripchenko NV. The role and place of logistic regression and ROC analysis in solving medical diagnostic problems. Journal of Infectology. 2016;8(4):36-45. https://doi.org/10.22625/2072-6732-2016-8-4-36-45 (in Russian).

Grzhibovsky AM. Confidence intervals for frequencies and fractions. Human Ecology. 2008;5:57-60 (in Russian).

Palamarchuk VO, Tovkay OA, Kuts VV, Bodnar MR, Mazur OV, Kvitka DM. Substantiation of the possibility of using stimulated thyroglobulin as an additional criterion for determining the feasibility of radioiodine therapy for differentiated thyroid cancer. Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. 2019;4:14-21. https://doi.org/10.30978/CEES-2019-4-14 (in Ukrainian).

Phan HT, Jager PL, van der Wal JE, et al. The follow-up of patients with differentiated thyroid cancer and undetectable thyroglobulin (Tg) and Tg antibodies during ablation. European Journal of Endocrinology. 2008;158(1):77-83. https://doi.org/10.1530/EJE-07-0399.

De Rosario PW, Guimaraes VC, Maia FF, et al. Thyro­globulin before ablation and correlation with posttreat­ment scanning. Laryngoscope. 2005;115(2):264-7. https://doi.org/10.1097/01.mlg.0000154730.31281.0c.

Lee CH, Jung JH, Son SH, et al. Risk factors for radioactive iodine-avid metastatic lymph nodes on post I-131 ablation SPECT/CT in low- or intermediate-risk groups of papillary thyroid cancer. PLoS One. 2018;13(8):e0202644. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202644.

Giovanella L, Feldt-Rasmussen U, Verburg FA, Grebe SK, Plebani M, Clark PM. Thyroglobulin measurement by highly sensitive as says: focuson laboratory challenges. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (CCLM). 2015;53(9):1301-13. https://doi.org/10.1515/cclm-2014-0813.

Wang H, Fu HL, Li JN, Zou RJ, Gu ZH, Wu JC.The role of single-photon emission computed tomography / computed tomography for precise localization of metastases in patients with differentiated thyroid cancer. Clinical Imaging. 2009;33(1):49-54. https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2008.06.024.

Jeong SY, Lee SW, Kim HW, Song BI, Ahn BC, Lee J. Clinical applications of SPECT/CT after first I-131 ablation in patients with differentiated thyroid cancer. Clinical Endocrinology (Oxf). 2014;81(3):445-51. https://doi.org/10.1111/cen.12460.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-25

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження