Гемодинаміка у пацієнтів із тиреотоксикозом: інгаляційна VS тотальна внутрішньовенна анестезія

Автор(и)

  • S. O. Tarasenko Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9970-4574
  • S. O. Dubrov Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2471-3377
  • O. O. Yefimova Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-5532-7324
  • V. L. Rudenko Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-41

Ключові слова:

гемодинаміка, загальна анестезія, севофлуран, пропофол

Анотація

Мета роботи — порівняння показників гемодинаміки у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу під час операції тиреоїдектомії при застосуванні інгаляційної (ІА) або тотальної інтравенозної анестезії (ТІВА). Матеріали та методи. У дослідження включено 88 пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу, яким була виконана тиреоїдектомія. У залежності від виду базової анестезії пацієнти були поділені на 2 групи: група «збалансована аналгезія-севофлуран» (ЗА-С) — 44 па­­цієнти, група «збалансована аналгезія-пропофол» (ЗА-П) — 44 пацієнти. Групи були ідентичними за антропометричними показниками, оцінкою фі­­зичного статусу за шкалою Американської асоціації анестезіологів, тривалістю анестезії та оперативного втручання. Періопераційний період був розподілений на етапи: 1-й ЕТАП — первинний огляд анестезіолога; 2-й ЕТАП — надходження пацієнта до операційної (пацієнт на операційному столі, підключений до монітора); 3-й ЕТАП — одразу після ввідної анестезії та інтубації трахеї; 4-й ЕТАП — початок операції; 5-й ЕТАП — безпосереднє видалення щитоподібної залози; 6-й ЕТАП — після ушивання ран (кінець операції); 7-й ЕТАП — через 24 год після операції. На кожному етапі проводилась оцінка вимірювання неінвазивного артеріального тиску (НІАТ), сис­толічного артеріального тиску (АТс), діастолічного (АТд), середнього АТ (СрАТ), пульсового тиску (ПТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС). Показники центральної гемодинаміки (хвилинний об'єм крово­обігу (ХОК), серцевий індекс (СІ), загальний периферичний судинний опір (ЗПСО)) вивчали за допомогою метода esCCO™ (розрахунковий безперервний серцевий викид). Результати та обговорення. Показники АТс, АТд, СрАТ, ПТ, ЧСС на 1-му етапі не мали статистично достовірної різниці між підгрупами. У досліджених групах відзначено, що на 2-му етапі при поданні пацієнта до операційної достовірно (р < 0,001) підвищується СрАТ на 7,31 ± 0,01 %, 8,22 ± 0,02 % відповідно в групах ЗА-С і ЗА-П у порівнянні з 1-м етапом. Після ввідної анестезії на 3-му етапі відзначені достовірно (р < 0,001) за критерієм Уїлкоксона найнижчі показники СрАТ, ПТ, АТс, АТд у всіх дослідних групах. При цьому в групах ЗА-С та ЗА-П відмічена достовірна різниця (р < 0,01) за критерієм Уїлкоксона між абсолютними даними СрАТ, ПТ, АТс, АТд і відсотками коливання цих показників. СрАТ на 3-му етапі склав 77,57 ± 1,14 мм рт. ст. упідгрупі ЗА-С і 69,12 ± 1,16 мм рт. ст. у підгрупі ЗА-П. Зниження склало 24,32 ± 0,81 % для підгрупи ЗА-С та 33,91 ± 0,93 % у підгрупі ЗА-П (р < 0,01). Але за абсолютними показниками і відносним коливанням АТс, АТд, СрАТ в дослідних групах не відзначено абсолютної та відносної гіпотензії. При аналізі параметрів центральної гемодинаміки в дослідних групах відзначено, що первинні показники ХОК та СІ за даними методу esCCO дозволяють отримувати дані, наближені до даних Доп­плерЕхоКГ з рівнем кореляції за Спірменом rs = 0,83 для обох груп, ЗА-С і ЗА-П (p < 0,05). На 3-му етапі відзначено достовірне пригнічення ХОК в обох групах, у групі ЗА-С більшою мірою в порівнянні із групою ЗА-П, різниця достовірна, р = 0,0237. На 4-му етапі в групі ЗА-С відзначено статистично достовірне (p < 0,01) зростання ХОК на 6,54 ± 0,13 % у порівнянні з 3-м етапом, тоді як на етапі в групі ЗА-П відзначено подальше зниження ХОК до 5,14 ± 0,14 л/хв (недостовірно з 3-м етапом, р = 0,606). На наступних 5—7 етапах відзначена стабілізація показників ХОК, СІ в обох групах, але зберігається достовірна різниця з 1-м та 2-м етапами. На 7-му етапі була відсутня статистична різниця між показниками СрАТ, ЧСС, АТс, АТд між групами. Висновки. Встановлено, що ІА і ТІВА негативно впливають на показники гемодинаміки. Найбільше зниження показників гемодинаміки відзначено на 3-му етапі (індукції анестезії), у групі ТІВА достовірно більше, ніж при ТІВА пропофолом. Відзначена статистично значуща різниця між групами ІА та ТІВА на цьому етапі між показниками АТс, АТд, СрАТ, ПТ, ЗПСО, ХОК. На наступних 4—6-му етапах відзначена стабілізація параметрів гемодинаміки. Не відзначено відстроченого негативного впливу загальної анестезії як севофлураном, так і пропофолом на 6—7-му етапах. Встановлений сильний кореляційний зв'язок між даними ХОК, СІ та ЗПСО, отриманими за допомогою ДопплерЕхоКГ та методом esCCO, rs = 0,83 для обох груп ЗА-С і ЗА-П.

Біографії авторів

S. O. Tarasenko, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Тарасенко Сергій Олександрович, к. мед. н., наук. співр. відділу патології, відділення анестезіології та інтенсивної терапії 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

S. O. Dubrov, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Дубров Сергій Олександрович, д. мед. н., проф. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії 01133, м. Київ, Лабораторний провулок, 14-20

O. O. Yefimova, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Єфімова Олена Олександрівна, лікар-анестезіолог, відділення анестезіології та інтенсивної терапії 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

V. L. Rudenko, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Руденко Василина Леонідівна, лікар-анестезіолог, відділення анестезіології та інтенсивної терапії 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Посилання

Bahn RS, Burch HB,Coope DS, Garber JR, Greenlee MC, Klein I, Laurberg P, McDougall IR, Montori VM, Riv­kees SA, Ross DS, Sosa JA, Stan MN. Hyper­thy­ro­idism and other causes of thyrotoxicosis: mana­gement guidelines of the American Thyroid Asso­ci­ation and American Association of Clinical Endo­cri­nologists. Thyroid. 2011;21(6):593-646. https://doi.org/10.1089/thy.2010.0417.

Ross DS, Burch HB, Cooper DS, Greenlee MC, Laurberg P, Maia AL, Rivkees SA, Samuels M, Sosa JA, Stan MN, Walter MA). 2016 American Thyroid Association Guideli­nes for Diagnosis and Management of Hyper­thyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thy­­roid. 2016;26(10):1343-1421. https://doi.org/10.1089/thy.2016.0229.

Heeringa J, Hoogendoorn EH, vander Deure WM, Hof­man A, Peeters RP, Hop WC, denHeijer M, Visser TJ, Wit­teman JC. High-normal thyroid function and risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. Archive of In­­ternal Medicine. 2008;168(20):2219-2224.

Danzi S, Klein I. Thyroid disease and the cardio­vascular system. Endocrinology and Metabolism Clinics of North America. 2014;43(2):517-528.

Minto G, Struthers R. Stroke volume optimisation: is the fairy tale over? Anaesthesia. 2014;69:291-296.

Tarasenko SO, Dubrov SO, Lukavska EV, Kashenko MV. Mozhlivosti zastosuvannya protokolu ERAS u patsientiv iz tireotoksikozom pri tireoyidektomiyah [Imple mentation of ERAS protocol in thyrotoxicosis patients undergoing thyroidectomy]. Klinicna endokrinologia ta endokrinna hirurgia = Clin Endocrinol Endocrin Surg. Kyiv, 2017;1(57):71-80. – [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(57).2017.96990.

Bacuzzi A, Dionigi G, Del Bosco A,Cantone G, Sansone T, Di Losa E, Cuffari S. Anaesthesia for thyroid sur­gery: pe­­rio­perative management. International Journal of Sur­gery. 2008;6:82-85.

Ortiz, AC, AtallahAN, Matos D, da Silva EM. Int­ravenous versus inhalational anaesthesia for paediatric outpati­ent surgery. Cochrane Database Systematic Re­­views. 2014 Feb 7(2):CD009015. doi: 10.1002/14651858.

Schifilliti D, Grasso G, Conti A, Fodale V. Anaest­hetic-rela­ted neuroprotection: intravenous or inha­la­tional agents? CNS Drugs, 2010;24(11):893-907. doi: 10.2165/ 11584760-000000000-00000.

Joo HS, Perks WJ. Sevoflurane versus propofol for anes­thetic induction: a meta-analysis. Anesthesia and Anal­gesia. 2000;91(1):213-219.

Philip M, James Di Nardo, Joseph I, Edward F, Mark G, Paul F, Elizabeth B, Raymond D, Leslie H, Heriberto M; Cardiovascular Effects of Sevoflurane Compared with Those of Isoflurane in Volunteers. Anesthesiology. 1995;83(5):918-928.

Морган-мл., Дж. Эдвард Клиническая анестезио­логия. Книга 1/Дж. Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил, Майкл Дж. Марри. - М.: Бином. 2011;470: 123-125.

Potočnik I, Janković VN, Štupnik T, Kremžar B. Haemo dynamic changes after induction of anaesthesia with sevoflurane vs. propofol. SIGNA VITAE. 2011;6(2):52-57. DOI: 10.22514/SV62.102011.7.

Wu Y, Wang Y, Shen F, Liu B, Qian H, Yang H, Cheng Y, Yang G, Li X, Zheng X. [Sevoflurane inhalation sedation could shorten the duration of endotracheal intubation and the total length of hospital stay of critical pati­­ents after surgery as compared with propofol int­ravenous sedation: a Meta-analysis of 537 patients] Zho­ng­hua Wei Zhong Bing Ji Jiu Yi Xue. 2019 Jan;31(1):44-49. doi: 10.3760/cma.j.issn.2095-4352.2019.01.010.[Ar­­ticle in Chinese].

Rawal P, & Bajracharya U. Hemodynamic response to Sevoflurane and Propofol induction: a comparative study. Journal of Society of Anesthesiologists of Nepal. 2015;2(1):2-7. https://doi.org/10.3126/jsan.v2i1.13549.

deWit F, vanVliet AL, deWilde RB, Jansen JR., Vuyk J, Aart sLP, deJonge E, Veelo DP, Geerts BF. The effect of propofol onhaemo dynamics: cardiacoutput, venous­return, mean systemic filling pressure, and vascular resistances, BJA: British Journal of Anaesthesia, Volume 116, Issue 6, 1 June 2016:784-789, https://doi.org/ 10.1093/bja/aew126.

Fan W, Liu Q, Zhu X, Wu Z, Li D, Huang F, & He, H. Re­­gu­­latory effects of anesthetics on nitric oxide. Life Scien­ces. 2016;151:76-85. doi:10.1016/j.lfs.2016.02.094.

Osuna PM, Udovcic M, & Sharma MD. Hyper­thy­roidism and the Heart. Methodist DeBakey Car­­dio­vascu­lar Jour­nal. 2017;13(2):60-63. http://doi.org/10.14797/mdcj-

-2-60.

Tsikas D, Jordan J, & Engeli S. Blood pressure-lo­­wering effects of propofol or sevoflurane anaesthesia are not due to enhanced nitric oxide formation or bio­­ava­ilability. British journal of clinical pharmacology. 2015;79(6):1030-1033.

Larin OS, Cherenko SM. Klinichni protokoly vedennia khvorykh iz khirurhichnoiu patolohiieiu endo krynnoi systemy: metodychni rekomendatsii [Clinical protocols for management of patients with surgical pathology of the endocrine system: guidelines]. Kyiv, Ukraine: Start-98. 2011;12. [in Ukrainian].

Ishihara H, Sugo Y, Tsutsui M, Yamada T, Sato T, Akazawa T, Sato N, Yamashita K, Takeda J. The ability of a new continuous cardiac output monitor to measure trends in cardiac output following implementation of a patient information calibration and an automated exclusion al­­gorithm. Journal of Clinical Monitoring and Computing. 2012;26(6):465-471. doi: 10.1007/s10877–012–9384–7.

Tarasenko SO. [Implementation of ERAS protocol in thyrotoxicosis patients undergoing thyroidectomy]. Klinicna endokrinologia ta endokrinna hirurgia = Clin Endocrinol Endocrin Surg. Kyiv. 2018;3(62):71-80. [in Ukrainian].

Kruger GH, Shanks A, Kheterpa lS, Tremper T, Chiang CJ, Freundlich R, Blum J, Shih A, Tremper K. Influence of non-invasive blood pressure measurement intervals on the occurrence of intra-operative hypotension. Jour­nal of Clinical Monitoring and Computing. 2017:1-7. https://doi.org/10.1007/s10877-017-0065-4.

Walsh M, Devereaux PJ, Garg AX, Kurz A, Turan A, Rod­seth RN, Cywinski J, Thabane L, Sessler DI. Rela­tionship between intraoperative mean arterial pressure and cli­nical outcomes after noncardiac surgery: toward an em­­pirical definition of hypotension. Anesthesiology. 2013; 119(3):507-515. doi:10.1097/ALN.0b013e3182a 10e26.

Association of Anaesthetists of Great Britain & Ireland . Immediate Post‐anaesthesia Recovery 2013. AAGBI Sa­­fety Guideline. London, 2013. Available at: http://www.aagbi.org/sites/default/files/immediate_post-anaest­hesia_recovery_ 2013.pdf.

Grover S, Wilkinson DJ. Sevoflurane and analgesia. British Journal of Anaesthesia. 2007;98(5):691-692.

Kojima A, Kitagawa H, Omatsu-Kanbe M, Matsuura H, Nosaka S. Inhibitory effects of sevoflurane on pace­making activity of sinoatrial node cells in guinea-pig heart. Bri­­tish Journal of Pharmacology. 2017;166(7):2117-2135. doi: 10.1111/j.1476–5381.2012.01914.x.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження