Консервативні методи лікування метастазів у лімфатичні вузли шиї високодиференційованого раку щитоподібної залози шляхом етанолової склеротерапії. Перші результати

Автор(и)

  • P. О. Lishchynskyi Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0003-3586-0468
  • Yu. E. Chirkov Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна
  • V. O. Palamarchuk Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-9554-4817
  • O. A. Tovkai Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1329-279X

DOI:

https://doi.org/10.30978/CEES-2019-1-33

Ключові слова:

етанолова склеротерапія, метастаз папілярного раку, тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну

Анотація

Мета роботи — оцінити безпечність та ефективність черезшкірної етанолової склеротерапії одиничних метастазів високодиференційованого раку щитоподібної залози в разі пролонгації злоякісного процесу. Матеріали та методи. Проаналізовано резу­ль­тати лікування хворих, яким проведено комбі­­нова­не лікування високодиференційованого раку щи­­топодібної залози (екстрафасціальна тиреоїдектомія, центральна, латеральна дисекція шиї, лімфаденектомія на стороні ураження, з подальшим проведенням радіойодтерапії у дозі від 100 до 150 mCi), у яких була відзначена пролонгація злоякісного процесу з метастатичним процесом у поодиноких лімфовузлах шиї (n = 16), з них — 4 чоловіки, 13 жінок, яким була виконана перкутанна етанолова склеротерапія. Середній вік хворих — 43 роки (min — 17 років; max — 66 років). З початку 2012 року вказаним хворим проведено черезшкірну етанолову деструкцію одиничних метастатичних лімфовузлів шиї. В окремі групи виділені хворі з йод-нечут­ливими пухлинами (низький ТГ, низький АтТГ) та хворі з пухлинами, схильними до низької диференціації (низький ТГ, високий АтТГ). Зважаючи на низьку вибірку, статистичний розрахунок поки не проводився. Ефек­тив­ність методу лікування оцінювалася за динамікою рівня тиреоглобуліну, антитіл до тиреогло­­буліну крові в еутиреозі перед маніпуляцією та через 3, 6 та 12 міс, ультразвукових характеристик ме­­тастатичних лімфатичних вузлів (наявність кровотоку, ехогенність, геометричні роз­­міри та конфігурація), відсутністю ускладнень. Засто­су­­вання такого лікування можливе тільки після ультразвукової та цитологічної верифікації метастатичного ураження лімфатичних вузлів. Про­­цедура ЧЕІ завжди виконувалась одним лі­­карем-радіо­­логом. Жоден па­­цієнт не потребував попередніх анестезіо­­логічних заходів. Ета­нолова склеротерапія ви­­конувалася тіль­­ки в амбулаторних умовах. Ефектив­ність методу лікування оцінювалася за динамікою рівня тиреоглобуліну сироватки крові, антитіл до тиреоглобуліну крові в еутиреозі перед маніпуляцією та через 3, 6 міс та 12 міс, ультразвукових характеристик метастатичних лімфатичних вузлів (наявність кровотоку, ехогенність, гео­­метричні розміри та кон­фігурація), відсутністю ускладнень. Результати та обговорення. На основі проспективного аналізу результатів лікування методика че­­резшкірної етанолової абляції метаста­­тичних лімфовузлів шиї у 13 хворих дала позитив­­ний клініко-лабораторний ефект (зниження рівня тиреоглобуліну в середньому на 34,8 % — з 2,146 ± 5,47 до 0,748 ± 1,75 нг/мл (р < 0,05); антитіл до тиреоглобуліну на 16,4 % — з 11,59 ± 5,32 до 9,69 ± 1,19 IU/мл через 3 міс) та стійку ремісію захворювання, що також підтверджено результатами УЗД шиї (відсутність кровото­­ку, зменшення розмірів вражених лімфатичних вузлів у 6 хворих у середньому на 37,5 %, з 7,0 ± 4 мм до 4,375 ± 2 мм у найбільшому розмірі та за відсутності метастатичного ураження в 7 обстежених хворих). У 2 хворих відзначався ріст метастатичного лім­фовузла з наявним кровотоком, із підвищенням рівня тиреоглобуліну в середньому на 52,7 % з 0,18 нг/мл до 0,38, антитіл до тиреоглобуліну крові на 19,4 %, з 10,00 до 12,39 ± 1,81. У 1 хворого розміри лімфовузла не змінилися, кровоток збере­жений, лабораторні по­­казники — без динаміки. Вказаним 3 хво­­рим виконана повторна склеротерапія. Отри­­мані результати свідчать про високу ефективність описаного методу лікування метастатичної хвороби (позитивний ефект у 77,8 % пролікованих хворих). Висновки. За наявності пролонгації злоякісного процесу етанолова деструкція метастатичних лімфовузлів дозволяє відмовитись від повторного оперативного втручання, що має низький ризик ускладнень та високу економічну доцільність.

Біографії авторів

P. О. Lishchynskyi, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Ліщинський Павло Олександрович, мол. наук. співр. відділу «Патологія», лікар-хірург хірургічного відділення 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

Yu. E. Chirkov, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Чирков Юрій Едуардович, к. мед. н., лікар ультразвукової діагностики 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

V. O. Palamarchuk, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Паламарчук Володимир Олександрович, д. мед. н., зав. відділом ендокринної хірургії 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 13-А

O. A. Tovkai, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Київ

Товкай Олександр Андрійович, к. мед. н., директор

Посилання

Thyroid Cancer. American Cancer Society. http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcon­tent/003144-pdf.pdf. Updated January 20, 2012. Accessed March 8, 2012.

Паньків ВІ.Післядипломне навчання.Симпозіум «Рак щитоподібної залози». 2012;8(48):83.

Larin OS, Hoperia VG, Guz OO. Recurrent Papillary Thyroid Cancer: Clinical and Mor­phological Features. Clinical endocrinology and endo­crine surgery. 2009;2(27):3].

MinJi Jeon, Won Gu Kim, Yun Mi Choi, Hyemi Kwon, Dong Eun Song. Recent Changes in the Clinical Outcome of Papillary Thyroid Carcinoma With Cervical Lymph Node Metastasis. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2015 Sept;100;9:3470-3477.doi:10.1210/JC.2015-2084.

Palamarchuk VA. Osloz­neniya posle terapevtycheskoy dissekcyy shei v lechenii differencyrovanogo raka schytovidnoy zhelezy. Pala­mar­chuk VA. Klinichna hyrurgiya. [Complications after the therapeutic neck dissection in the treatment of differentiated thyroid cancer. Palamarchuk VA. Clinical Surgery]. 2014;1(853):28-31 [Russian].

Arne Heilo, Eva Sigstad, Kristin HolgersenFagerlid, Olav IngeHåskjold. Efficacy of Ultrasound-Guided Percut­aneous Ethanol Injection Treatment in Patients with a Limited Number of Metastatic Cervical Lymph Nodes from Papillary Thyroid Carcinoma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2011 Sept;96;9:2750-2755. doi: 10.1210/jc.2010-2952.

Ian D Hay, William J Charboneau. The Coming of Age of Ultrasound-Guided Percutaneous Ethanol Ablation of Selected Neck Nodal Metastases in Well-Differentiated Thyroid Carcinoma. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2011 Sept;96;9:2717–2720. doi: 10.1210/jc.2011-2196 .

Rybakov ІS. Novi technologii ta alternativny intervencijni metody likuvannya. Rak schytopodibnoi zalozy. [Rybakov IS. New technologies and alternative interventional therapies. Thyroid cancer]. 2012;7(8):194-195.

Lewis BD, Hay ID, Charboneau JW, McIver B. Percutaneous Ethanol Injection for Treatment of Cervical Lymph Node Metastases in Patients with Papillary Thyroid Carcinoma. American Journal of Roentgenology. 2002;178:699-704.doi: 10.2214/ajr.178.3.1780699.

Guia Vannucchi, Danila Covelli, Michela Perrino, Simone De Leo, Laura Fugazzola. Ultrasound-guided percu­ta­neous ethanol injection in papillary thyroid cancer metastatic lymph-nodes. Endocrine. 2014 Nov;47(2):648-651.doi: 10.1007/s12020-014-0215-0 .

Sugiura N, Takara K, Ohto M, Okuda K, Hirooka N. Percutaneous intratumoral injection of ethanol under ultrasound imaging for treatment od small heptocellular carcinoma. Acta Hepatol Jpn. 1983;24:1920.

Livraghi T, Ravetto C, Solbiati L, Suter F. Percutaneous interstitial chemotherapy of a small hepatocellular carcinoma under ultrasound guidance. Tumori. 1986;72:525–527. doi: 10.1177/030089168607200514.

Crescenzi A, Papini E, Pacella CM, Rinaldi R, Panunzi C, Petrucci L, et al. Morphological changes in a hyper­func­tioning thyroid adenoma after percutaneous ethanol injection: histological, enzymatic and sub-microscopical alterations. J Endocrinol Invest. 1996;19:371-376. 10.1007/BF03344972. doi: 10.1007/bf03344972.

Camargo RYA, Tomimori EK. Injeçãopercutânea de etanoldirigidapelo ultra-som no tratamento dos nódulostireóideos. Arq Bras EndocrinolMetab. 1998; 42:292-295. 10.1590/S0004-27301998000400009. doi: 10.1590/s0004-27301998000400009.

Ain K, Lee C, Holbrook K et al.Lenalidomide in distantly metastatic, rapidly progressive and radioiodine unres­pon­sive thyroid carcinomas: Preliminary results. J Clin Oncol. 2008:26 (May 20 suppl). Abstract 6027. doi: 10.1200/jco.2008.26.15_suppl.6027.

American Joint Committee on Cancer. Thyroid. In: AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer. 2010:87-92.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Оригінальне дослідження