DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.1(61).2018.126924

Профілактика рецидивів та реабілітація жінок репродуктивного віку, прооперованих з приводу лейоміоми матки на тлі метаболічного синдрому

Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, К. М. Яроцька

Анотація


Мета роботи – розробити алгоритм профілактики рецидивів лейоміоми (ЛМ) та реабілітації жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом (МС) у післяопераційному періоді.


Матеріали та методи. В дослідження включено 130 жінок з ЛМ та МС (основна група) і без МС (група порівняння). До контрольної групи увійшли 50 соматично здорових жінок з нормальними менструальною та репродуктивною функціями. МС встановлювали за «зведеними» критеріями ВООЗ, 1999 (порушення толерантності до глюкози) і критеріями IDF (2009) з урахуванням вікових рівнів ліпідів і артеріального тиску. У плазмі венозної крові визначали загальний тестостерон, дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с), естрадіол, прогестерон, ФСГ, ЛГ, пролактин методом твердофазного ІФА на апараті «Cobas e 411» з використанням реактивів DRG Diagnostics, Німеччина. Вміст загального холестерину (ХС), тригліцеридів та холестерину ліпопротеїнів високої щільності (ЛПВЩ) визначали ферментативним колориметричним методом з використанням наборів фірми «DiaSys» (Німеччина). Перед оперативними втручаннями проводилося гістологічне та імуногістохімічне дослідження біоптатів ендометрію після аспіраційної біопсії чи роздільного діагностичного вишкрібання матки. Лапароскопію і гістероскопію було виконано в основній групі та групі порівняння за допомогою апаратури фірми «Karl Storz» (Німеччина) за загальноприйнятою методикою. Ендоскопічні операції виконували після закінчення менструації.


Результати та обговорення. Об’єм оперативного втручання та оперативний доступ визначалися в залежності від попередніх результатів дослідження біоптатів ендометрію та розмірів і локалізації міоматозних вузлів. Під час вивчення стану гормонального гомеостазу отримано достовірне збільшення вмісту естрадіолу (основна група – 429,4±31,2 та група порівняння – 320,4±25,3 проти контрольної – 228,3±24,1 нмоль/л; р <0,05) при незміненому рівні прогестерону (р >0,05), але було відзначено зниження цього показника у жінок основної групи й групи порівняння на 21-й день циклу. Крім того звертає на себе увагу підвищення рівня андрогенів у жінок з ЛМ та МС в порівнянні з іншими групами пацієнтів. Виявлені підвищені показники ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) в 1,2 рази, тригліцеридів у 1,7 рази, загального ХС у 1,4 рази, і у 1,4 рази знижений показник ЛПВЩ несприятливо позначаються на реалізації репродуктивної функції. При імуногістохімічному обстеженні виявлено, що у випадку МС в клітинах лейоміоми, зокрема гладеньком’язових клітинах стінок судин, спостерігалась позитивна реакція на андрогенові рецептори. Нашим пацієнткам запропоновані помірна гіпокалорійна дієта, відвідування індивідуально розробленої фітнес-програми. До традиційної терапії включали метформін. Тривалість лікувального комплексу складала 3–6 міс. Ми отримали зменшення маси тіла пацієнток в середньому на 10,5±1,8 кг, що відповідало 11,4%. Зменшення обхвату талії було відзначено у всіх пацієнтів і в середньому по групі склало 10,2±3,2 см, обхвату стегон – 6,6±4,2 см, що свідчило про зменшення кількості вісцеральної жирової тканини. Ми встановили статистично достовірне зменшення рівня ХС ЛПНЩ, що безумовно є додатковим позитивним результатом запропонованої терапії. Ефективність запропонованого нами комплексу діагностичних та лікувальних заходів у жінок із ЛМ та МС оцінювалась по відсутності рецидивів ЛМ та настанню вагітностей. Так за перший рік спостереження рецидивів ЛМ у ІА підгрупі (з включенням до схеми лікування препарату інгібітора ароматази) не було виявлено, а у ІІА підгрупі (лише традиційна терапія) рецидиви були у 6 пацієнток (20%). Вагітність настала в 6 пацієнток підгрупи ІІА (20,0±2,1%), а частота її настання склала в розрахунку на цикл стимуляції 16,7%. Стимуляція овуляції з використанням інгібітора ароматази в дозі 2,5 мг/добу була більш ефективною: вагітність настала у 11 (36,6±2,4%) жінок ІА підгрупи, відповідно частота настання вагітності на цикл стимуляції – 30,0%, що в 1,8 рази ефективніше при використанні запропонованого способу лікування.


Висновки. Поєднання доброякісних захворювань матки з МС у жінок репродуктивного віку відбувається на тлі достовірного збільшення вмісту естрадіолу. Імуногістохімічно для сумісного перебігу доброякісних захворювань матки і МС характерна експресія андрогенових рецепторів в окремих клітинах строми ендометрію та клітинних лейоміомах. Удосконалення алгоритму діагностичних та лікувальних заходів (використання інгібітора ароматази для стимуляції овуляції) попереджає рецидиви ЛМ та призводить до збільшення частоти настання вагітності порівняно з традиційним лікуванням.


Розроблено алгоритм ведення і лікування пацієнток репродуктивного віку з доброякісними пухлинами матки та МС: I етап: комплексне клініко-лабораторне та імуногістохімічне обстеження жінок; ІІ етап: корекція виявлених дисгормональних та дисметаболічних порушень при МС; ІІI етап: додатково до стандартної схеми лікування для відновлення репродуктивної функції додати інгібітор ароматази.


Ключові слова


лейоміома матки; профілактика; реабілітація; метаболічний синдром

Повний текст:

PDF

Посилання


Arranz-Lara L, Martínez-Lemus H, Ruíz-Ornelas J, et al. Phenomenological study of infertile women with obesity. Ginecol Obstet Mex. 2010 Oct;78(10):547-52.

Buianova SN, Mgeliashvili MV, Petrakova SA. [Current views of the etiology, pathogenesis, and morphogenesis of uterine myoma]. Rossiyskiy vestnik akushera-ginekologa. 2008; 8(6):45-51. [Russian].

Prilepskaya VN, Tsallagova YeV. [Obesity: clinic, diagnosis, treatment. Guidance for obstetrician-gynecologist]. M: MEDpress-inform; 2007. 61 p. [Russian].

Asaturova AV. [Current approaches to diagnosis of hyperplastic processes in endometrium on the basis of molecular-biologic researches] [dissertation]. [Moscow]: Nauchno-issledovatelskiy institut morfologii cheloveka; 2011. 25 р. [Russian].

Tatarchuk TF, Kovalenko YeP, Filonenko TG, Kubyshkin AV. [Expression of steroid hormones receptors and the level of estrogen an progesterone in uterine lavage fluid in women with endometrial hyperplasia]. Zdorovye zhenshchiny. 2011; (6):105-109. [Russian].

Kocharian AS, Makarenko AA, Din ST. [Psychological features of women with gynecological pathology]. Perspectives of Science & Education. 2015; 5:88-92. [Russian].

Yavorskyi PV. [Stan statevykh steroidiv u zhinok z fibromiomoiu matky ta ozhyrinniam]. Visnyk Vinnytskoho Natsionalnoho medychnoho universytetu im. MI Pyrohova. 2010; 14(2):267-270. [Ukrainian].

Aganezova NV, Aganezov SS. [Obesity and reproductive health of woman]. Akusherstvo i Ginekologiya. 2016; (6):18-25. [Russian].

Aylamazyan EK, editor. [Obesity and reproductive system of woman: guidance for physicians]. SPb: N-L; 2010. 66 p. [Russian].

Kovalyova YuV. [Adipose tissue hormones and their role for female fertility and metabolic disorders]. Arterialnaya Gipertenziya. 2015; (4):356-370. [Russian].

Semenuk LM, Demianenko LV, Iarotska KM, inventors. [The approach to treatment of uterus leiomyoma in women of reproductive age with metabolic syndrome]. Ukraine patent 122567. 2018 Jan 10.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Phenomenological study of infertile women with obesity / L. Arranz-Lara, H. Martinez-Lemus, J. Ruiz-Ornelas [et al.] // Ginecol. Obstet. Mex. – 2010. – Vol. 78, N 10. – P. 547–552.


Буянова С. Н. Современные представления об этиологии, патогенезе и морфогенезе миомы матки / С. Н. Буянова, М. В. Мгелиашвили, С. А. Петракова // Рос. вестн. акушера-гинеколога. – 2008. – Vol. 8, No 6. – C. 45–51.


Прилепская В. Н. Ожирение: клиника, диагностика, лечение : рук. для акушера-гинеколога / В. Н. Прилепская, Е. В. Цаллагова. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 61 с.


Асатурова А. В. Современные подходы к диагностике гиперпластических процессов эндометрия на основе молекулярно-биологических исследований : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Асатурова Александра Вячеславовна; Науч.-исслед. ин-т морфологии человека РАМН. – М., 2011. – 25 с.


Экспрессия рецепторов к стероидным гормонам и уровень эстрогена и прогестерона в маточных смывах женщин с гиперплазиями эндометрия / Т. Ф. Татарчук, Е. П. Коваленко, Т. Г. Филоненко, А. В. Кубышкин // Здоровье женщины. – 2011. – No 6. – С. 105–109.


Кочарян А. С. Психологические особенности женщин с гинекологической патологией / А. С. Кочарян, А. А. Макаренко, Ш. Ц. Дин // Перспективы науки и образования. – 2015. – No 5. – С. 88–92.


Яворський П. В. Стан статевих стероїдів у жінок з фіброміомою матки та ожирінням / П. В. Яворський // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М.І. Пирогова. – 2010. – Т. 14, No 2. – C. 267–270.


Аганезова Н. В. Ожирение и репродуктивное здоровье женщины / Н. В. Аганезова, С. С. Аганезов // Акушерство и гинекология. – 2016. – No 6. – С. 18–25.


Ожирение и репродуктивная система женщины : пособ. для врачей / под ред. Э. К. Айламазяна. – СПб. : Изд-во Н-Л, 2010. – 66 с.


Ковалева Ю. В. Гормоны жировой ткани и их роль в формировании гормонального статуса и патогенезе метаболических нарушений у женщин / Ю. В. Ковалева // Артериал. гипертензия. – 2015. – No 4. – С. 356–370.


Патент України на корисну модель No 122567 Спосіб лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом / Семенюк Л.М., Дем’яненко Л.В., Ларіна О.В.; заявка No u 2017 08967; опубл. 10.01.2018, Бюл. No1, 2018 р.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter