DOI: https://doi.org/10.24026/1818-1384.4(60).2017.118756

Імунний статус у пацієнток із доброякіснимизахворюваннями матки на тлі метаболічного синдрому

Л. М. Семенюк, Л. В. Дем'яненко, Н. М. Воронкова, О. В. Ларіна

Анотація


Мета роботи – вивчити особливості імунного статусу пацієнток із доброякісними захворюваннями матки (ДЗМ) і метаболічним синдромом (МС).
Матеріали та методи. Проспективним обстеженням були охоплені 130 жінок, виділено основну групу (60 пацієнток) з ДЗМ з МС і групу порівняння (70 пацієнток) з ДЗМ без МС, до контрольної групи увійшли 50 соматично здорових жінок з нормальною менструальною та репродуктивною функціями. Вивчено анамнез, характер перенесених запальних захворювань геніталій та екстрагенітальної патології. Проаналізовано показники відносної та абсолютної кількості основних імунокомпетентних клітин у периферичній крові. Визначено три основні класи імуноглобулінів: IgА, IgМ, IgG, а також рівні циркуляторних імунних комплексів (ЦІК) у сироватці крові. Вивчено основні показники фагоцитозу, комплементу та титр природних нормальних антитіл.
Результати та обговорення. Не дивлячись на молодий вік пацієнток (медіана 33 роки), екстрагенітальну патологію мали 76,7%, 62,2% і 54,7% жінок 1, 2 и 3 групи відповідно. В анамнезі жінки перенесли гострі респіраторні вірусні захворювання (дитячі інфекції, грип, ангіна та ін.). В основній групі жінок дані захворювання виявлені в 92 випадках (70,8±3,4%), а в контрольній – тільки у 13 (26,0±0,04%), тобто, в три рази менше (р <0,05). В анамнезі у жінок основної групи вірогідно частіше спостерігалося запалення придатків матки (р <0,05).
У обстежених жінок виявлено різке зниження відносної кількості моноцитів/макрофагів та лімфоцитів, а також зміни кількісного складу різних субпопуляцій лімфоцитів порівняно з контролем. Вірогідну різницю між показниками основної групи й групи порівняння не було виявлено (р >0,05). Середня концентрація IgМ в основній групі та в групі порівняння майже в 1,5 рази перевищувала показники контрольної групи; рівень IgА був на 30%, а IgG – на 25% нижчим, відмінності вірогідні (р <0,05). Рівень ЦІК у жінок основної групи й групи порівняння майже в 3 рази перевищував показники контрольної групи (р <0,05). Зниження неспецифічної резистентності організму в обстежених жінок зумовлене порушенням здатності до захоплення поліморфно-ядерних лейкоцитів, що, в свою чергу, обумовлено зниженням титру комплементу в 4 рази.
Висновки. При обстеженні імунного статусу у жінок з ДЗМ в поєднанні з МС виявлені порушені показники неспецифічної ефекторної системи протиінфекційного захисту організму. Зважаючи на наявність деяких імунологічних порушень у жінок із ДЗМ з МС, до схеми комплексного лікування варто включати імунокоректор, який сприяє відновленню ферментних функцій та активує окремі складові системи імунітету.

Ключові слова


доброякісні захворювання матки; метаболічний синдром; імунний статус

Повний текст:

PDF

Посилання


Ogbuji Q. C. Obesity and reproductive performance in women / Q. C. Ogbuji // Afr. J. Reprod. Health. – 2010. – Vol. 14, N 3. – P. 143–151.

Аганезова Н.В. Ожирение и репродуктивное здоровье женщины / Н. В. Аганезова, С. С. Аганезов // Акушерство и гинекология. – 2016. – No 6. – С. 18–25.

Буянова С. Н. Клиническое значение оценки показателей внутриопухолевого кровотока в диагностике эстроген- и прогестеронзависимой миомы матки / С. Н. Буянова, Л. И. Титченко, Е. Н. Карева [и др.] // Рос. вестн. акушера-гинеколога. – 2008. – No 3. – C. 42–45.

Тиканова В.В. Взаимосвязь и коррекция обменно-эндокринных расстройств у женщин с нарушениями менструального цикла на фоне ожирения / В. В. Тиканова, И. В. Кузнецова // Рос. вестн. акушера-гинеколога. – 2006. – No 3. – C. 12–17.

Асатурова А.В. Современные подходы к диагностике гиперпластических процессов эндометрия на основе молекулярно-биологических исследований : автореф. дис. канд. мед. наук : 14.03.02 / Асатурова Александра Вячеславовна ; Науч.-исслед. ин-т морфологии человека РАМН. – М., 2011. – 25 с.

Татарчук Т.Ф. Экспрессия рецепторов к стероидным гормонам и уровень эстрогена и прогестерона в маточных смывах женщин с гиперплазиями эндометрия / Т. Ф. Татарчук, Е. П. Коваленко, Т. Г. Филоненко, А. В. Кубышкин // Здоровье женщины. – 2011. – No 6. – С. 105–109.

Лукач А.А. Иммунитет и инфекция у женщин с гиперпластическими процессами репродуктивной системы/ А.А. Лукач, О.А. Миняйло, В.И. Коновалов [и др.] // Мед. иммунология. – 2008. – No 2/3. – C. 223–228.

Корнацька А.Г. Сучасні погляди на етіологію, патогенез та лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку: (огляд літератури) / А. Г. Корнацька, І. І. Ракша, І. С. Колесніченко, Г. В. Чубей // Здоровье женщины. – 2015. – No 1. – С. 10–13.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

© Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

ISSN: 1818-1384 (Print), e-ISSN: 2519-2582, DOI: 10.24026/1818-1384.

При копіюванні активне посилання на матеріал обов'язкове.

Flag Counter