Засади редакційної етики

Видання "Clinical Endocrinology and Endocrine Surgery. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія" - це рецензований журнал, який дотримується професійних стандартів, визначених International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) та Committee on Publication Ethics (COPE). Засади нашої редакційної етики базуються на рекомендаціях COPE для редакторів журналів. Відповідні вимоги до редакторів, рецензентів та авторів викладені нижче.

Обов'язки редакторів

Редакційні рішення

Редактори несуть відповідальність за відбір матеріалів до публікації за результатами подвійного сліпого рецензування. У своїх діях редактор керується політикою редакційної колегії журналу та прийнятими нормами щодо професійної етики, авторського права та боротьби з плагіатом. Під час прийняття рішення редактор може консультуватися з іншими редакторами або з рецензентами. Проте, ні головний редактор, ні відповідальні редактори або інші співробітники редакції не можуть жодним чином тиснути на рецензентів, які здійснюють оцінку рукописів.

Неупередженість

Редактор та рецензенти оцінюють рукописи за їх науковою значимістю, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічних особливостей, громадянства та політичних поглядів авторів.

Конфіденційність

Головний редактор, відповідальні редактори, а також інші співробітники редакції не можуть надавати конфіденційну інформацію щодо надісланих рукописів нікому, крім авторів, рецензентів (в т.ч. потенційних), інших експертів редакції та видавця.

Розголошення інформації та конфлікт інтересів

Жодні матеріали з рукописів, надісланих до редакції, не можуть використовуватись редактором у його особистих дослідженнях без письмової згоди автора.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційне рішення

Наукове рецензування допомагає редактору прийняти адекватне редакційне рішення, а також, у разі потреби, допомогти автору додатково покращити свою роботу. Рецензентам не відомі дані щодо авторства рецензованих ними робіт, оскільки вся інформація, яка може розкрити особи авторів, видаляється з документу перед його направленням на рецензування. Коментарі рецензентів конфіденційні, автори їх отримують анонімними, без даних щодо особи рецензента. Імена авторів суворо конфіденційні; їх особи відомі лише редактору.

Компетентність

Будь-який експерт, обраний редактором для рецензування рукопису, якщо він відчуває себе некомпетентним і нездатним якісно оцінити дослідження, повинен повідомити про це редактора і відмовитись від оцінювання роботи.

Конфіденційність

Жодні матеріали, надіслані для рецензування експерту, не повинні жодним чином поширюватись. Без погодження з редактором рецензент не може оприлюднювати або обговорювати з колегами матеріали, надіслані йому редакцією. Жодна інформація або ідеї, що стали відомі рецензенту до публікації матеріалу, не мають використовуватись ним для власної користі.

Стандарти об'єктивності

Рецензії мають бути об'єктивними. Упередженість рецензентів неприпустима. Всі свої висновки рецензенти мають супроводжувати адекватною аргументацією.

Цитування джерел

Рецензенти мають виявляти відсутні цитування. Будь-які твердження, спостереження, висновки та аргументи, які були опубліковані раніше, мають супроводжуватись відповідними посиланнями на джерела. Крім того, рецензент має звернути увагу редактора, якщо він помітив схожість рукопису, який проходить оцінювання, з іншою вже опублікованою роботою.

Розголошення інформації та конфлікт інтересів

Жодна інформація або ідеї, що стали відомі рецензенту до публікації матеріалу, не мають використовуватись ним для власної користі. Експерти не можуть погоджуватись рецензувати роботи, щодо яких вони мають конфлікт інтересів, тобто конкурентні, партнерські або інші відносини з авторами, науковими установами або комерційними компаніями, яких стосується дослідження.

Обов'язки авторів

Стандарти оприлюднення інформації

Автори звітів про проведені оригінальні дослідження мають чітко вказувати у своїх роботах зміст проведених досліджень та об'єктивно визначати значимість отриманих результатів. Всі отримані дані мають коректно представлятися у рукописах. Мають повідомлятися всі деталі проведеного дослідження, щоб інші змогли відтворити це дослідження. Свідоме спотворення даних або інші види шахрайства порушують наукову етику і є неприйнятними.

Збереження первинних даних та доступ до них

Редакція може вимагати від авторів надання первинних даних, необхідних для повноцінного рецензування їх роботи. Автори мають бути готові за вимогою надати доступ до таких даних. Крім того, автори повинні зберігати такі дані протягом певного часу після публікації.

Оригінальність та плагіат

Автори гарантують, що їх роботи є цілком оригінальними; всі використані праці та/або цитати супроводжуються належним чином оформленими посиланнями на першоджерела.

Цитування першоджерел

Робота автора завжди має демонструвати повагу до напрацювань колег. Автори мають цитувати публікації, які були важливими для проведеного ними дослідження.

Авторство роботи

Авторами мають вказуватися лише ті особи, які зробили суттєвий внесок у проектування, підготовку, проведення або інтерпретацію проведеного оригінального дослідження. Всі особи, які зробили суттєвий внесок у дослідження, мають вказуватись як співавтори. Всі інші особи, які брали участь у дослідженні, мають вказуватись у подяках авторів.